Εκσυγχρονισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Ακαδημαϊκό Προσωπικό - 2017


Ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γνώρισε βαθιές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των φοιτητών συνέχισε να αυξάνεται, ενώ ο τομέας έχει διαφοροποιηθεί και παρουσίασε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, όπως νέες ρυθμίσεις χρηματοδότησης και νέα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας.

Οι προκλήσεις για το ακαδημαϊκό προσωπικό έχουν επίσης αυξηθεί. Οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία όλο και μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών, την έρευνα και την ανταπόκριση στις αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες, ενώ οι ακαδημαϊκές θέσεις εργασίας γίνονται πιο ανταγωνιστικές και η ασφάλεια της θέσης εργασίας πιο λεπτή.

Η πρόσφατη έκθεση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη: Ακαδημαϊκό προσωπικό - 2017 διερευνά τις τρέχουσες πραγματικότητες του ακαδημαϊκού προσωπικού σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έκθεση επικεντρώνεται στις απαιτήσεις για τα προσόντα του ακαδημαϊκού προσωπικού, στη διαδικασία πρόσληψης, στην απασχόληση και στις συνθήκες εργασίας στον ακαδημαϊκό χώρο, στον αντίκτυπο της εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας και στις στρατηγικές υψηλού επιπέδου για τη διεθνοποίηση. Περιλαμβάνει επίσης εθνικά διαγράμματα που παρουσιάζουν βασικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Η έκθεση βασίζεται κυρίως σε ποιοτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ και καλύπτουν συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 35 χώρες. Η συλλογή στοιχείων επικεντρώθηκε στο ακαδημαϊκό ανώτατο εκπαιδευτικό προσωπικό που είναι κυρίως υπεύθυνο για τη διδασκαλία και / ή την έρευνα. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται ποσοτικά στοιχεία από την Eurostat και το Ευρωπαϊκό Τριτοβάθμιο Μητρώο Εκπαίδευσης (ETER), καθώς και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τις έρευνες που αναπτύχθηκαν για την παρούσα έκθεση στο ακαδημαϊκό προσωπικό των Συνδικάτων και των οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


87