Ελεγκτική Υπηρεσία: Οι μισθοί των εκπαιδευτικών και ο χρόνος διδασκαλίας τους


Η διαφορά μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου μισθού στην Κύπρο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρει:

Ως απάντηση σε δημοσιεύματα και δηλώσεις εκπροσώπων των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τις οποίες αμφισβητούνται τα στοιχεία που έχει δώσει η Ελεγκτική Υπηρεσία, κρίνουμε σκόπιμο να διαβιβάσουμε στα ΜΜΕ για δική τους αξιολόγηση και παρουσίαση, τα δημοσιευμένα στοιχεία του ευρωπαϊκού δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα οποία αφορούν τους μισθούς των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και το διδακτικό χρόνο.

Μισθοί εκπαιδευτικών

Για το θέμα των μισθών η σχετική Έκθεση τιτλοφορείται «Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe, 2015/16». Στη σελίδα 14 δίνονται σε απόλυτους αριθμούς οι ελάχιστοι και μέγιστοι ετήσιοι ακαθάριστοι στα τρία επίπεδα της εκπαίδευσης (δημοτική – ISCED 1, γυμνάσιο – ISCED 2 και λύκειο – ISCED 3) και συγκρίνονται με το κατά κεφαλή ΑΕΠ της κάθε χώρας.

Παραθέτουμε αυτούσιο το σχόλιο στη σελίδα 16 της Έκθεσης.

«Conversely, the maximum statutory salary for teachers at all education levels is higher than per capita GDP in most countries. The highest rate can be seen in Bosnia and Herzegovina (327 % at ISCED 3), Cyprus (282 %), Portugal (245 %), the former Yugoslav Republic of Macedonia (236 % at ISCED 3), and Germany (199 % at ISCED 3). In the Czech Republic (78 %), Slovakia (69 %) and Lithuania (55 %), the maximum statutory salaries at all three levels of school education are lower than their GDP per capita. This is also the case at ISCED levels 1 and 2 in Poland (82 % and 93 % respectively) and Iceland (94 %)».

Στη σελίδα 18, δίνονται αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία ελάχιστων και μέγιστων ετήσιων ακαθάριστων μισθών για τους διευθυντές των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

Στη σελίδα 21, τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς, στοιχεία για τους δασκάλους, δίνονται σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (PPS) που θεωρείται ο πιο αντικειμενικά αξιόπιστος τρόπος σύγκρισης μισθών σε διαφορετικές χώρες.

Το γράφημα στη σελίδα 24 δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου μισθού στην Κύπρο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη (αύξηση κατά 145%) και αυτή προκύπτει μετά από 22 χρόνια υπηρεσίας που είναι σαφώς κάτω από το μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών.

Σχετικό είναι το σχόλιο της ίδιας της Έκθεσης στη σελίδα 24

«The group of five countries with the higher percentage increase (above 100 %) includes the two countries where teachers need the highest number of years to achieve the maximum statutory salary, namely, Hungary (42) and Romania (40). In contrast, in the other three countries, teachers need considerably fewer years in service to reach the highest salary level – Ireland (22), Cyprus (22) and the Netherlands (15)».

Τονίζεται για ακόμη μια φορά ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία ουδέποτε εισηγήθηκε μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών (υπηρετούντων ή μελλοντικών), και ότι η όποια αναφορά μας στα υψηλά επίπεδα μισθοδοσίας θα πρέπει να ιδωθεί μόνο ως προς την ανάγκη εξορθολογισμού του χρόνου εργασίας και διδασκαλίας.

Σχολικές ημέρες

Για το θέμα των σχολικών ημερών η σχετική Έκθεση τιτλοφορείται «The Organisation of School Time in Europe». Στη σελίδα 9, στο γράφημα με τίτλο «Figure 2: Number of school days in primary and general secondary education, 2018/19» δίνονται συγκριτικά στοιχεία για τις σχολικές ημέρες.

Χρόνος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών

Για το θέμα του χρόνου διδασκαλίας και του συνολικού χρόνου εργασίας των εκπαιδευτικών η σχετική Έκθεση τιτλοφορείται «Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού - Πρακτικές, Αντιλήψεις και Πολιτικές».

Λόγω του μεγάλου μεγέθους του σχετικού αρχείου, δίνεται πιο κάτω ο σχετικός σύνδεσμός.

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36bde79d-6351-489a-9986-d019efb2e72c/language-el

Από το γράφημα στη σελίδα 25, και τον πίνακα στην ίδια σελίδα, που αφορούν τον γυμνασιακό κύκλο, φαίνεται ότι η Κύπρος έχει μικρότερο χρόνο διδασκαλίας (18 ώρες, δηλαδή 24 περιόδους των 45 λεπτών) σε σχέση με τις περισσότερες χώρες. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των 18 ωρών που δηλώνεται για την Κύπρο δεν περιλαμβάνει ούτε τις μειώσεις στο διδακτικό χρόνο για τον λεγόμενο «βιολογικό παράγοντα», ούτε και τις άλλες απαλλαγές για άλλα εξωδιδακτικά καθήκοντα.

Στοιχεία για το ίδιο θέμα φαίνονται και στις σελίδες 75 και 76 της Έκθεσης που τιτλοφορείται «Key Data on Teachers and School Leaders in Europe».

Όπως φαίνεται στη σελίδα 77 της ίδιας Έκθεσης, σοβαρότερη στρέβλωση δημιουργείται λόγω της μείωσης του διδακτικού χρόνου με τα έτη υπηρεσίας. Σύμφωνα με την Έκθεση, η μείωση του φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών δεν είναι πολύ διαδεδομένη πρακτική στην Ευρώπη. Μόλις εννέα χώρες μειώνουν το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας ή/και την ηλικία τους. Πιο συγκεκριμένα, στη Γερμανία οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μια διδακτική ώρα μείωση όταν φτάσουν στο 55ο έτος της ηλικίας και αυξάνεται σε δύο όταν φτάσουν στο 60ο έτος της ηλικίας τους. Η κατάσταση είναι παρόμοια στην Πορτογαλία, όπου οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται σταδιακά από το 50ο έτος ηλικίας. Άλλες χώρες που δίνουν μείωση διδακτικών περιόδων λόγω ετών υπηρεσίας ή/και ηλικίας είναι η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο. Συνεπώς, η κυπριακή πρακτική για μείωση του διδακτικού χρόνου κατά 4 περιόδους στη δημοτική εκπαίδευση και 6 περιόδους στη μέση εκπαίδευση, συγκρούεται με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και εξ ου και η διαχρονική σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τερματισμό της.

Επίσης, στην Έκθεση του Διεθνούς Οίκου Εμπειρογνωμόνων, καταγράφονται και τα εξής στοιχεία που αφορούν τον συνολικό διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών. Σημειώνεται ότι στην μελέτη είχαν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης, εκτός από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μέσο όρο (μελέτες ΟΟΣΑ), τα στοιχεία της Εσθονίας και Σλοβενίας που είναι χώρες με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις:

Μέσος εβδομαδιαίος διδακτικός χρόνος (σε ώρες)

Χώρα

Προδημοτική

Δημοτική

Γυμνάσιο

Λύκειο

Κύπρος

16,9* (18**)

16,9* (18,2**)

14,6* (16**)

14,6* (16)

Εσθονία

28,7

17,7

17,7

16,2

Σλοβενία

28,6

16,5

16,5

15

ΕΕ (Μ.Ο. 22)

25,5

20,4

17,6

16,8

ΟΟΣΑ

25,1

20,4

18,8

17,4

* Δεν υπολογίζονται οι απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

** Αν δεν ληφθούν υπόψη οι Βοηθοί Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές Α και Διευθυντές

Μέσος ετήσιος διδακτικός χρόνος (σε ώρες)

Χώρα

Προδημοτική

Δημοτική

Γυμνάσιο

Λύκειο

Κύπρος

610*

615*

511

Εσθονία

1320

619

619

568

Σλοβενία

1314

627

627

570

ΕΕ (Μ.Ο. 22)

~1010**

~780**

~ 650**

~ 610**

ΟΟΣΑ

1001**

794**

712**

662**

* Δεν υπολογίζονται οι απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων

** Στοιχεία απευθείας από τον ΟΟΣΑ στην έκδοση Education at a Glance 2017: OECD Indicators
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


639