Ελλάδα: Το νέο τοπίο στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ


* Καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Αν δεν εγγραφούν για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφονται αυτοδικαίως από τη σχολή.

* Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης.

* Θα μπορούν να λάβουν πτυχίο και με 3 έτη σπουδών, σε όσα ιδρύματα το αποφασίσουν για ορισμένες επιστήμες.

* Οι παραδόσεις και οι σημειώσεις καθηγητών θα αναρτώνται προς διευκόλυνσή τους στο Διαδίκτυο.

* Το κάθε εξάμηνο θα διαρκεί οπωσδήποτε 13 εβδομάδες διδασκαλίας. Παράταση θα δίδεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και μόνο έως 2 εβδομάδες. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις 13, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. Αυτή η προϋπόθεση λειτουργεί αποτρεπτικά για μακρές καταλήψεις.

* Δεν θα συμμετέχουν πλέον στη διοίκηση των ιδρυμάτων μέσω των εκλογών.

* Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής από την οποία εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, που περιλαμβάνουν και τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

* Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα για την εκμάθηση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Για την απονομή του τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της.

* Θεσπίζονται προαπαιτούμενα μαθήματα.

* Δίνεται πρόσβαση αποφοίτων ΙΕΚ - κολεγίων στους σύντομους κύκλους σπουδών των πανεπιστημίων (πιστοποιητικά και όχι πτυχία).

* Προβλέπεται μετακίνηση φοιτητών σε άλλη σχολή μέσω μεταφοράς πιστωτικών μονάδων, όπως συμβαίνει μέσω του προγράμματος «Erasmus» στο εξωτερικό.

* Τίθεται όριο στη διάρκεια φοίτησης (ν + 2 χρόνια) δηλαδή έως 6 έτη για τετραετείς σπουδές στους νεοεισερχόμενους.

* Οι ήδη φοιτητές, εφόσον τον Ιούνιο του 2012 συμπληρώνουν τον διπλό χρόνο των κανονικών σπουδών +1 έτος (δηλαδή 9 χρόνια για 4ετείς σπουδές) θα διαγραφούν αν δεν πάρουν πτυχίο μέχρι το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2013-14. Αντιστοίχως, θα διαγραφούν αν δεν πάρουν πτυχίο ως στο τέλος του 2014-15, όσοι του χρόνου τον Ιούνιο ξεπεράσουν κατά 2 έτη τον κανονικό χρόνο σπουδών.

* Δημιουργείται σύμβουλος σπουδών που έχει ως καθήκον να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Επίσης θεσπίζεται Συνήγορος του Φοιτητή, με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση

φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

* Οι φοιτητές θα μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας ή και στο εξωτερικό.

* Προγράμματα σπουδών μπορεί να διδάσκονται, εν όλω ή εν μέρει, σε ξένη γλώσσα, με απόφαση του πρύτανη.

* Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη της επαγγελματικής απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


143