Ένας στους 5 ενηλίκους στην Ευρώπη έχει περιορισμένες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής


Ένας στους πέντε ενηλίκους στην Ευρώπη έχει περιορισμένες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, ενώ το ίδιο πανεπιστημιακό πτυχίο δεν εγγυάται αντίστοιχο επίπεδο δεξιοτήτων στις διάφορες χώρες, σύμφωνα με την πρώτη συνολική διεθνή έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων που δημοσιεύτηκε σήμερα από τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα αξιολογεί τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και επίλυσης προβλημάτων σε περιβάλλον ΤΠΕ ενηλίκων ηλικίας 16-65 ετών σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ - Βέλγιο (Φλάνδρα), Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβακική Δημοκρατία, Ισπανία, Σουηδία και ΗΒ (Αγγλία/Βόρεια Ιρλανδία), καθώς και στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα πορίσματα της έρευνας υπογραμμίζεται η ανάγκη στοχευμένων επενδύσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και του επιπέδου δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας στις ευρωπαϊκές χώρες.

Η έρευνα, γνωστή και ως πρόγραμμα για τη διεθνή αξιολόγηση των δεξιοτήτων των ενηλίκων (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – PIAAC), ξεκίνησε από την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρμόδια επίτροπο για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας και τον κ. Ángel Gurría, γενικό γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

«Η έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων εντοπίζει τις αδυναμίες των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, εάν επιθυμούμε να εφοδιάσουμε τους πολίτες μας με τις υψηλού επιπέδου δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στη ζωή. Είναι απαράδεκτο το ένα πέμπτο του πληθυσμού μας να έχει χαμηλού επιπέδου δεξιότητες. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να επενδύσουμε στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.»

Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, ο οποίος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. «Συνιστώ θερμά στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να επενδύσουν στις δεξιότητες και την κατάρτιση, τόσο για τους άνεργους νέους όσο και για τη διά βίου μάθηση των μεσηλίκων και των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων», σχολίασε.

Τα κύρια πορίσματα της έρευνας:

  1. Το 20 % του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ έχει περιορισμένες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, ενώ το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο μεταξύ των ανέργων οι οποίοι έχουν πολλές πιθανότητες να πέσουν στην «παγίδα των περιορισμένων δεξιοτήτων» καθώς συμμετέχουν ελάχιστα ή καθόλου σε δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων·
  2. το 25 % των ενηλίκων δεν διαθέτει τις αναγκαίες ψηφιακές δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις ΤΠΕ (η αντιμετώπιση του θέματος αυτού είναι ένας από τους στόχους της νέας πρωτοβουλίας της Επιτροπής με τον τίτλο. Ανοιγμα της εκπαίδευσης)
  3. Οι διαφορές μεταξύ των δεξιοτήτων που προσφέρει η επίσημη εκπαίδευση στις διάφορες χώρες είναι εντυπωσιακές: οι απόφοιτοι της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν παρόμοιες ή ανώτερες δεξιότητες από τους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων κρατών μελών.
  4. Οι πολιτικές για τη διά βίου μάθηση πρέπει να αποσκοπούν στις δεξιότητες που δεν χάνονται με το πέρασμα του χρόνου, δεδομένης της μεγάλης απόστασης μεταξύ των γενεών που αποκάλυψε η έρευνα και του σημαντικού οικονομικού και κοινωνικού οφέλους που απορρέει από τις υψηλού επιπέδου δεξιότητες.

Διαφορές μεταξύ των κρατών μελών

Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο ΟΟΣΑ προκύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

Ένας στους πέντε ενηλίκους έχει περιορισμένες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Πολωνία και το ΗΒ. Στην Ισπανία και την Ιταλία η αναλογία αυτή είναι ένας στους τρεις ενηλίκους.

Πάνω από το 40 % του ενήλικου πληθυσμού στην Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία έχει υψηλές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σε περιβάλλοντα ΤΠΕ, ενώ σχεδόν ένας στους πέντε ενηλίκους δεν έχουν καμία εμπειρία από υπολογιστές στην Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, την Πολωνία και τη Σλοβακία.

Οι επιδόσεις ανάγνωσης και γραφής των ατόμων που έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των Κάτω Χωρών και της Φινλανδίας είναι ίδιες ή και καλύτερες από τις αντίστοιχες επιδόσεις των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κύπρου και του ΗΒ (Αγγλία/Βόρεια Ιρλανδία).

Στο Βέλγιο (Φλάνδρα), την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Φινλανδία, το επίπεδο επάρκειας όσον αφορά τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-34 ετών είναι κατά πολύ καλύτερο από το αντίστοιχο επίπεδο των ατόμων ηλικίας 55-65 ετών.

Επόμενα βήματα

Τα πορίσματα της έρευνας και η σημασία τους για την εκπαίδευση και την κατάρτιση θα συζητηθούν με τα κράτη μέλη με σκοπό να προσδιοριστούν οι κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάσταση των αδυναμιών. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία θα υποστηρίξει έργα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων. Η έρευνα μπορεί επίσης να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ορίσουν τις προτεραιότητές τους για τη χρηματοδότησή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την περίοδο 2014-2020, το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή επενδύσεων για τις δεξιότητες και την κατάρτιση και μπορεί επίσης να βελτιώσει την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων στην κατάρτιση.

Ιστορικό

Η έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων αξιολογεί άμεσα τις δεξιότητες 5 000 ενηλίκων ηλικίας 16-65 ετών σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, που εκπροσωπούν τον ενεργό πληθυσμό. Οι δεξιότητες που εξετάζονται είναι η ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική και η επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλοντα που απαιτούν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση της τεχνολογίας. Η έρευνα αφορά επίσης τη χρήση των ΤΠΕ στην εργασία και την καθημερινή ζωή, τις γενικές δεξιότητες που απαιτούνται στην εργασία, την αντιστοιχία της ειδίκευσης και των δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις της εργασίας και θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, την εργασία και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.

Η έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο 2011/2012 σε 23 χώρες, μεταξύ των οποίων 17 κράτη μέλη της ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ28.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ υπέγραψαν πρόσφατα μια νέα συμφωνία συνεργασίας με σκοπό τη στενότερη συνεργασία σε τρεις τομείς: τις στρατηγικές δεξιοτήτων, τις αναλύσεις ανά χώρα και τις διεθνείς έρευνες.

Προς το τέλος του φθινοπώρου η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ θα εγκαινιάσουν ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων μέσω διαδικτύου. Το εργαλείο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους και να προσδιορίσουν τις ικανότητές τους σε ένα διεθνές πλαίσιο.

Σήμερα το απόγευμα, ο κ. Andreas Schleicher, αναπληρωτής διευθυντής της διεύθυνσης εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ και ο κ. Xavier Prats Monné, αναπληρωτής γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης Εκπαίδευση και πολιτισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενημερώσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη σημασία της έρευνας για τη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


56