Επίσημη ανακοίνωση Φορέα για την αξιολόγηση-πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών


Ο  Φορέας Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι: 

Στην 11η  Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2016, μελέτησε τα προς πιστοποίηση νέα προγράμματα των οποίων η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για συναφή θέματα Νόμων του 2015 και 2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν. 47(Ι)/2016]και ανακοινώνει:

-     Υποβλήθηκαν για αξιολόγηση 64 νέα προγράμματα

-    Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης-πιστοποίησης για 39

-    Πιστοποιήθηκαν 10- ποσοστό 26%

-     Παραπέμφθηκαν σε δεύτερη αξιολόγηση, με βάση το άρθρο  20(2),(στ),(ii) του Νόμου, 13 προγράμματα- ποσοστό 33%

-     Απορρίφθηκαν- δεν έχουν πάρει πιστοποίηση 16- ποσοστό 41%

Η Έκθεση Αξιολόγησης του Φορέα, θα αποσταλεί στα ιδρύματα και παράλληλα θα κοινοποιηθεί στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.dipae. ac.cy

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


92