Επιστολή της Ολ. Στυλιανού για όσους θα διεκδικήσουν θέση στα κοινοτικά ή δημοτικά συμβούλια


«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διευθυντές/Προϊστάμενους Τμημάτων, Διευθύνσεων και Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Θέμα: Επικείμενες Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές και Εκλογές Σχολικών Εφορειών

Σύμφωνα με το εδάφιο (6) του Άρθρου 71 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως

2009, εάν «........ δημόσιος υπάλληλος επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για αξίωμα του

οποίου η κατοχή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου χορηγείται άδεια διάρκειας σαράντα ημερών πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών και, τη αιτήσει του υπαλλήλου, άδεια για χρονική περίοδο διάρκειας ενός μηνός μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών. Η άδεια στην περίοδο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών μπορεί να επεκταθεί μέχρι τις σαράντα πέντε ημέρες, αν ο υπάλληλος το επιθυμεί. Η χορηγούμενη άδεια μπορεί να είναι είτε χωρίς απολαβές όχι για λόγους δημόσιου συμφέροντος είτε κανονική άδεια από αυτήν

που ο υπάλληλος έχει σε πίστη του, ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο υπάλληλος.»

(αντίγραφο του Άρθρου 71 επισυνάπτεται).

  1. 2.Δημόσιοι υπάλληλοι που ήδη υπέβαλαν ή προτίθενται να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις επικείμενες Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές, θα πρέπει να αιτηθούν άδεια απουσίας για περίοδο 40 ημερών τουλάχιστον πριν την ημερομηνία των Εκλογών.
  2. 3.Σε περίπτωση επιτυχίας του δημόσιου υπάλληλου στις εκλογές, τότε αυτός θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για πρόωρη εθελοντική αφυπηρέτηση.
  3. 4.Σε ότι αφορά τυχόν υποβολή υποψηφιότητας από δημόσιους υπαλλήλους για τις Εκλογές των Σχολικών Εφορειών δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια απουσίας πριν την ημερομηνία των Εκλογών, καθότι σύμφωνα με τους περί Σχολικών Εφορειών Νόμους του 1997 έως 2008 «Μέλος σχολικής εφορείας μπορεί να εκλέγεται και άτομο που εργοδοτείται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα» και γι' αυτό δεν θεωρείται ασυμβίβαστο.
  4. 5.Τα πιο πάνω για ενημέρωση όλου του δημοσιοϋπαλληλικού προσωπικού».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


94