Έρευνα για την πρόσληψη των αγγλικών φωνηέντων από παιδιά με μητρική την ελληνική στην Κύπρο


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ*

Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας με τίτλο ‘Bit’ and ‘beat’ are heard as the same: Mapping the vowel perceptual patterns of Greek-English bilingual children σε σχέση με τον τρόπο κατά τον οποίο γίνεται πρόσληψη των αγγλικών φωνηέντων από ελληνόφωνα παιδιά (8-12 χρονών) στην Κύπρο, αλλά και τον ρόλο του επιπέδου επάρκειας της ξένης γλώσσας σε αυτήν την πρόσληψη.

Η έρευνα διενεργήθηκε από τον Γιώργο Π. Γεωργίου, μετα-διδακτορικό ερευνητή  και διδάσκοντα γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο RUDN στη Μόσχα και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό LanguageSciences.

Μέσα από μία σειρά πειραμάτων κατηγοριοποίησης των αγγλικών φωνηέντων σε φωνολογικές κατηγορίες της ελληνικής, φάνηκε ότι τα παιδιά κατηγοριοποιούσαν σε μία ενιαία ελληνική φωνολογική κατηγορία πέραν των δύο αγγλικών φωνηέντων. Συγκεκριμένα, τα αγγλικά φωνήεντα που βρίσκονται στις λέξεις bit και beat γίνονταν αντιληπτά ως πρότυπα του ελληνικού φωνήεντος /i/, τα φωνήεντα στις λέξεις bat, Burtκαι but ως πρότυπα του ελληνικού /a/, τα φωνήεντα στις λέξεις bot και boughtπροσλαμβάνονταν ως πρότυπα του ελληνικού /ο/ και τα αγγλικά φωνήεντα στις λέξεις sootκαι boot ως πρότυπα του ελληνικού φωνήεντος /u/. Ακόμη, μέσα από πειράματα διάκρισης φωνηεντικών αντιθέσεων της αγγλικής, φάνηκε ότι τα παιδιά μπορούσαν να διαχωρίζουν με δυσκολία τις φωνηεντικές αντιθέσεις των αγγλικών λέξεων bit-beat, bet-Burt, bat-but και bot-bought.

Όσον αφορά στο επίπεδο επάρκειας, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές ως προς τις προσλήψεις των αγγλικών φωνηέντων ανάμεσα σε παιδιά κατωτέρου επιπέδου επάρκειας και παιδιά ψηλότερου επιπέδου επάρκειας της ξένης γλώσσας ενώ αναμενόταν τα παιδιά με ψηλότερο επίπεδο να μπορούν να διαχωρίζουν πιο εύκολα φωνηεντικές αντιθέσεις της αγγλικής λόγω της πρόσληψης μεγαλύτερης ποσότητας ακουστικών πληροφοριών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εντός σχολικών αιθουσών απουσιάζει η διδασκαλία της προφοράς της γλώσσας και στα δύο επίπεδα επάρκειας. Επίσης, το γεγονός ότι οι διδάσκοντες της γλώσσας δεν είναι φυσικοί ομιλητές της αγγλικής ενδεχομένως να συνέβαλε στο να μεταβιβάζονται στους μαθητές ακουστικά πρότυπα των αγγλικών φωνηέντων που δεν ανταποκρίνονταν στην ακριβή τους προφορά. Επομένως, δεν επαρκεί μόνο η μεταβίβαση μιας μεγάλης ποσότητας ακουστικών πληροφοριών αλλά απαιτείται παράλληλα και ποιότητα των ακουστικών ερεθισμάτων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά πρακτικά;

Εν ολίγοις, τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν τις ακουστικές αντιθέσεις ανάμεσα σε πολλά ζεύγη αγγλικών φωνηεντικών αντιθέσεων. Έτσι, αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την εκμάθηση των αγγλικών φωνηέντων αλλά και της προφοράς της αγγλικής λόγω της παρεμβολής της μητρικής τους γλώσσας. Απαιτείται, έτσι, μια συστηματική διδασκαλία της προφοράς της ξένης γλώσσας εντός σχολικής αίθουσας με τη χρήση φωνηεντικών διαγραμμάτων και δραστηριοτήτων εκμάθησης προφοράς (π.χ. ελάχιστα ζεύγη). Τα πορίσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν από τους διδάσκοντες της αγγλικής για έμφαση στη διδασκαλία συγκεκριμένων φωνηέντων, αφού καταδεικνύουν ποια φωνήεντα και ποιες φωνηεντικές αντιθέσεις δυσκολεύουν περισσότερο τους μαθητές.

Μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα πατώνταςστους πιο κάτω συνδέσμους:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0388000118302687

https://www.researchgate.net/publication/329782051_Bit_and_beat_are_heard_as_the_same_Mapping_the_vowel_perceptual_patterns_of_Greek-English_bilingual_children

*Μετα-διδακτορικός ερευνητής και διδάσκων

Τμήμα Γενικής και Ρωσικής Γλωσσολογίας

Πανεπιστήμιο RUDN, Μόσχα

[email protected]

http://georgiougeorgios.weebly.comComments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter16