Ευριδίκη: Τα παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες προσχολικής εκπαίδευσης


Σε μια εποχή πρωτόγνωρων προκλήσεων, η παροχή στα παιδιά μας μιας στέρεης βάσης για το μέλλον μέσω ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης, είναι καίριας σημασίας. Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα αποφέρει διευρυμένα οφέλη τα οποία αναγνωρίζονται ολοένα περισσότερο και κυμαίνονται από οικονομικά πλεονεκτήματα για το σύνολο της κοινωνίας μέχρι την καλύτερη σχολική επίδοση.

Τα αποτελέσματα σε διεθνείς έρευνες ικανοτήτων (PISA 2012 (ΟΟΣΑ) καιPIRLS 2011 (IEA)) τεκμηριώνουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις στην ανάγνωση και τα μαθηματικά όταν έχουν φοιτήσει στην ΠΕΦ. Η παροχή υψηλής ποιότητας ΠΕΦ μπορεί μελλοντικά να συμβάλει στη μείωση των δημόσιων δαπανών στους τομείς της πρόνοιας, της υγείας ακόμη και της δικαιοσύνης. Θέτοντας γερά θεμέλια για επιτυχή διά βίου μάθηση, η υψηλής ποιότητας ΠΕΦ αποβαίνει ευεργετική για τα παιδιά, κυρίως εκείνα που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Η ΠΕΦ αποτελεί θεμέλιο λίθο για την οικοδόμηση καλύτερων και πιο δίκαιων εκπαιδευτικών συστημάτων.

Στηρίζοντας τη χάραξη πολιτικής βάσει εμπειρικών στοιχείων, η Ευρυδίκη εκπονεί την έκθεση Αριθμοί-Κλειδιά για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα στην Ευρώπη– 2014 σε συνεργασία με τη Eurostat. Μέσα από διεθνώς συγκρίσιμους δείκτες, η έκθεση παρέχει πληροφόρηση για την υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Συνδυάζει στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σε επίπεδο συστημάτων για να περιγράψει τη δομή, την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας στην Ευρώπη. Καλύπτει ένα φάσμα συγκεκριμένων θεμάτων μείζονος σημασίας για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, όπως είναι η πρόσβαση στην ΠΕΦ, η διαχείριση, η διασφάλιση της ποιότητας, η οικονομική δυνατότητα πρόσβασης, η επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού, τα απαιτούμενα διευθυντικά προσόντα, καθώς και μέτρα στήριξης των μειονεκτούντων παιδιών. Στο παρόν ενημερωτικό έντυπο συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα της έκθεσης.

Η παρούσα έκθεση καλύπτει τις 32 ευρωπαϊκές χώρες (37 εκπαιδευτικά συστήματα), εκτός από τις Κάτω Χώρες, που συμμετέχουν στο Δίκτυο Ευρυδίκη στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης (2007-2013).

Η έκθεση στα ελληνικά, στο πιο κάτω έγγραφο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


699