Ευριδίκη:31 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα διενεργούν εσωτερική -εξωτερική αξιολόγηση του σχολείου


31 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα διενεργούν τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές αξιολογήσεις του σχολείου, σύμφωνα με τη Νέα Έκθεση του Δικτύου Ευριδίκη σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η βασική κινητήρια δύναμη για τα δύο είδη αξιολόγησης είναι η παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στα επιμέρους σχολεία, και ως εκ τούτου, η βελτίωση  της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι η αξιολόγηση των σχολείων ποικίλλει σε πεδίο, εστίαση, και επίπεδο τυποποίησης στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εξωτερική αξιολόγηση του σχολείου αξιολογεί πτυχές, όπως η ποιότητα της διδασκαλίας, τα αποτελέσματα των μαθητών ή τα διευθυντικά καθήκοντα, έναντι ενός συνόλου κανόνων που ορίζουν την έννοια του «καλού σχολείου». Οι περισσότερες χώρες καθιστούν υποχρεωτική την εσωτερική αξιολόγηση του σχολείου, αλλά τα σχολεία έχουν συνήθως κάποια αυτονομία όσον αφορά το πεδίο και το επίκεντρο της αξιολόγησης.
Οι εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις του σχολείου εφαρμόζονται κάπως συμπληρωματικά σε περίπου 20 ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Σε αυτά τα συστήματα, οι τελικές εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση και την καθοδήγηση της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι μαθητές, γονείς, ή τα μέλη της τοπικής κοινότητας καλούνται να συμμετάσχουν και στις δύο διαδικασίες αξιολόγησης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Η πλήρης έκθεση «Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση: πολιτικές και προσεγγίσεις για τη Σχολική Αξιολόγηση στην Ευρώπη» περιέχει λεπτομερή απολογισμό των δομών και της οργάνωσης της σχολικής αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια και υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και την Τουρκία. Συγκρίνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις αξιολόγησης και τους ρόλους που κατέχουν οι εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις σε ένα δεδομένο σύστημα, ενώ εξετάζει τις συγκεκριμένες διαδικασίες, τα προσόντα των αξιολογητών και τις χρήσεις των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Η μελέτη περιλαμβάνει τόσο εθνικές  όσο και συγκριτικές περιγραφές της σχολικής αξιολόγησης στην Ευρώπη και αφορά το έτος 2013/14.

Κυριότερα Σημεία

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


386