Φορέας: Δημοσιοποίηση ονομάτων Ιδρυμάτων που δεν συμμορφώνονται


Μετά από δυσμενείς παρατηρήσεις κατά την επιθεώρηση

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 23η Σύνοδό του η οποία πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2017, αποφάσισε και ενημερώνει τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης τα ακόλουθα: 

Για σκοπούς διαφάνειας και διασφάλισης της λειτουργίας των ιδρυμάτων σε καθεστώς νομιμότητας και ποιότητας, ο Φορέας θα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τα ονόματα των ιδρυμάτων τα οποία δεν συμμορφώνονται μετά από δυσμενείς παρατηρήσεις που προκύπτουν κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 30 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013. 

Επισημαίνεται επίσης ότι, στη βάση του Άρθρου 5(5) των «περί της Διασφάλισης και πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων του 2015 και 2016, 

«… στην περίπτωση δυσμενών παρατηρήσεων που προκύπτουν από την επιθεώρηση ιδιωτικής σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στο Φορέα, ο οποίος ελέγχει άμεσα, κατά πόσο οι δυσμενείς παρατηρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε άρση της Ιδρυματικής ή Προγραμματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης:» Επιπρόσθετα, θα δημοσιοποιούνται και τα ονόματα των ιδρυμάτων για τα οποία προκύπτουν αρνητικές παρατηρήσεις μετά από έλεγχο που θα διενεργείται από τον Φορέα στη βάση του άρθρου 17 (3) (ζ) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016, το οποίο αναφέρει ότι: 

«Κατά τη διάρκεια της περιόδου της ισχύος της θετικής απόφασης Πιστοποίησης, το Συμβούλιο του Φορέα αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να εξετάζει κατά πόσο τα κριτήρια Πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται και εάν αυτά δεν ικανοποιούνται, τότε το Συμβούλιο του Φορέα ανακαλεί την απόφαση Πιστοποίησης και ενημερώνει αμέσως το υπό εξέταση ίδρυμα και τον Υπουργό».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


91