Φορέας: Εγγραφή Φοιτητών σε Προγράμματα Σπουδών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης εφιστά  την προσοχή των μαθητών, φοιτητών και των ενδιαφερομένων γενικά για εγγραφή σε προγράμματα, με ή χωρίς Κατευθύνσεις, ότι τα μόνα πιστοποιημένα προγράμματα και κατευθύνσεις είναι όσα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα www.dipae.ac.cy

Συγκεκριμένα,

  • Σύμφωνα με το Άρθρο 17 (δ)(iii) του Νόμου 136(1)2015 όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 47(1)2016 «νέα προγράμματα σπουδών που προορίζεται να λειτουργήσουν από Δημόσιο Πανεπιστήμιο ή από ιδιωτικό πανεπιστήμιο με άδεια λειτουργίας ή από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να τύχουν Προγραμματικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης από το Φορέα στη μορφή και με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζονται από το Φορέα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του:

Νοείται περαιτέρω ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία νέου προγράμματος σπουδών χωρίς το πρόγραμμα αυτό να έχει την Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίησή του κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ή από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο με άδεια λειτουργίας ή από τη δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

  • Σύμφωνα με το Άρθρο (20) (4) «δεν επιτρέπεται η εγγραφή φοιτητή σε πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο δεν έχει πιστοποιηθεί με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.»
  • Το Άρθρο 38 (6), ρητά αναφέρει ότι: «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου απαγορεύεται η λειτουργία, από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, νέου προγράμματος σπουδών που δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως από τον Φορέα εκπαιδευτική αξιολόγηση του προγράμματος αυτού.».
Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία, εγγραφή φοιτητών σε νέα προγράμματα τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, είναι έκνομη και οι απονεμόμενοι τίτλοι χωρίς αναγνώριση.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


95