Φορέας: Εκπνοή Προθεσμίας Δημοσίευσης των Στοιχείων του Ακαδημαϊκού Προσωπικού


Στις Ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης

Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ενημερώνει τα ιδρύματα ότι η προθεσμία για να αναρτηθούν όλοι οι διδάσκοντες, μόνιμοι, μερικής απασχόλησης (καθορίζοντας τα συγκεκριμένα μαθήματα τα οποία διδάσκουν), συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό  και ειδικοί επιστήμονες  σε όλα τα λειτουργούντα προγράμματά σας έχει εκπνεύσει. Αξιολογήσεις νέων προγραμμάτων και πιστοποιήσεις θα γίνονται  μόνο μετά την αποστολή των στοιχείων που έχουν ζητηθεί. Τα προγράμματα  στα οποία δεν τηρείται η αναλογία διδασκόντων, μαθημάτων και φοιτητών και για τα εξ αποστάσεως στα οποία δεν τηρείται η αναλογία ένας διδάσκων για 1-2 τμήματα των 30 φοιτητών, θα προωθούνται στο Συμβούλιο του Φορέα για άρση της πιστοποίησης, σύμφωνα με το  Άρθρο (17) (3)(ζ) των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016 [Ν. 136(Ι)/2015 και Ν.47(Ι)/2016].
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


112