Φορέας: Κριτήρια και Δείκτες Ποιότητας για Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών (Αρ.2)


Ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, αποφάσισε και ενημερώνει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:
Όλα τα εξ αποστάσεως προγράμματα αναμένεται να ανταποκρίνονται στα πιο κάτω κριτήρια και δείκτες ποιότητας:

 1. Σύσταση μονάδας Παιδαγωγικού Σχεδιασμού Προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα ενισχύει παιδαγωγικά τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και θα επιμελείται των αναγκών σε υλικό μελέτης, διαδραστικές δραστηριότητες και διαμορφωτική αξιολόγηση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 2. Συγκεκριμενοποίηση των διαδικασιών ανατροφοδότησης των φοιτητών σε σχέση με τις γραπτές εργασίες.
 3. Σαφής προγραμματισμός για τη διασφάλιση της αλληλεπίδρασης των φοιτητών μεταξύ τους, με τον διδάσκοντα και με το υλικό μελέτης.
 4. Ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης των διδασκόντων σε θέματα αλληλεπίδρασης και ιδιαιτεροτήτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 5. Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλαισίου αξιολόγησης, εστιασμένος στη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ο οποίος θα περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης για τις εργασίες και την τελική εξέταση.
 6. Προγραμματισμός προκαθορισμένου αριθμού αναμενόμενων τηλεδιασκέψεων για παρουσιάσεις, επίλυση αποριών και συζήτηση, καθοδήγηση .
 7. Ανάπτυξη Οδηγού Μελέτης κατά μάθημα, ο οποίος θα συνάδει πλήρως με την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την ανάγκη διάδρασης των φοιτητών με το υλικό, και ο οποίος θα περιλαμβάνει για κάθε εβδομάδα/ενότητα του μαθήματος, τα ακόλουθα:
  1. Σαφώς διατυπωμένους στόχους και προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος, των ενοτήτων και των δραστηριοτήτων, κατά τρόπο οργανωμένο και συνεκτικό.
  2. Παρουσίαση της ύλης, κατά εβδομάδα, με ποικίλους τρόπους και μέσα ( πχ., έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, τηλεδιασκέψεις, πολυμέσα),
  3. Εβδομαδιαία παρουσίαση των δραστηριοτήτων και ασκήσεων και σαφείς οδηγίες για την ανάρτηση, συζήτηση και ανατροφοδότηση.
  4. Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και οδηγό αυτοδιόρθωσης.
  5. Βιβλιογραφικές αναφορές και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.
  6. Αριθμό και θέματα Εργασιών, οδηγίες εκπόνησής τους, μαζί με συμπληρωματικό υλικό μελέτης.
  7. Σύνοψη.
   Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω κριτήρια και δείκτες τίθενται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Φορέα με τίτλο, «Κριτήρια και Δείκτες Ποιότητας για Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών» ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016 και θα λαμβάνονται υπόψη από τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης επιπρόσθετα με τα ακόλουθα έγγραφα:
 • «Κριτήρια και Δείκτες Ποιότητας - Εξωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών» (Αρ. 300.1)
 • Best Practices in Online Course Design and Delivery
 • Best Practices in Online Teaching Strategies

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


184