Φορέας: Μεταφορά ECTS από 2ετή και 3ετή Προγράμ. Σπουδών σε 4ετή Προγράμ. Σπουδών Επιπέδου Πτυχίου


Το Συμβούλιο του Φορέα, κατά την 37η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018, αποφάσισε όπως αποσύρει ανακοίνωσή του με τον ίδιο τίτλο ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018 και να ενημερώσει τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

*To Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (QF-EHEA) αναφέρεται σε τρεις κύκλους σπουδών (Πτυχίο, Μάστερ, Διδακτορικό). Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν και προγράμματα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης σύντομης διάρκειας (Short Cycle Higher Education (SCHE) programs), τα οποία είναι κατώτερα του πτυχίου (1st Cycle, 180 – 240 ECTS).

* Τα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνονται στο Short Cycle Higher Education βρίσκονται στο επίπεδο 5 των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ τα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνονται στο 1st Cycle (πτυχία) βρίσκονται στο επίπεδο 6. 

CYCLE SYSTEM                               LEVEL                      ECTS

Short Cycle                                        6                       120 (up to 150)

1st Cycle (Bachelor)                           7                       180 - 240

2nd Cycle (Master)                             8                        60 - 90 - 120

3rd Cycle (Doctoral)                           9                                 -         

  • Στις χώρες όπου προσφέρονται SCHE προγράμματα, αυτά έχουν διάρκεια κατά κύριο λόγο δύο χρόνια και αντιστοιχούν σε 120 ECTS.

Στη βάση των πιο πάνω, το Συμβούλιο του Φορέα αποφάσισε ότι: 
Για σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας, δεν γίνεται από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αυτόματη αναγνώριση των ECTS μαθημάτων τα οποία οι φοιτητές/ φοιτήτριες παρακολούθησαν σε συναφή διετή προγράμματα σπουδών, επιπέδου Διπλώματος ή σε τριετή προγράμματα σπουδών, επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος. 
Απλή αντιστοίχιση μαθημάτων, ECTS και περιεχομένου μαθημάτων δεν διασφαλίζει το επίπεδο διδασκαλίας και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (από το επίπεδο 5 των σύντομης διάρκειας σπουδών στο επίπεδο 6 του πτυχίου), εφόσον μάλιστα και οι διδάσκοντες στα σύντομης διάρκειας προγράμματα, με βάση τον υφιστάμενο Νόμο των ΙΣΤΕ, είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικά και μη ισοδύναμα προσόντα. 
Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο του Φορέα καλεί τα ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια να δηλώσουν, μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2019, κατά πόσο γίνονται αναγνωρίσεις μαθημάτων από προγράμματα σύντομης διάρκειας και εφόσον υπάρχει η πρακτική, να υποβάλουν την πολιτική αναγνώρισης μαθημάτων και ECTS από διετή και τριετή προγράμματα σπουδών (επιπέδου 5) σε τετραετή προγράμματα σπουδών (επιπέδου 6).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


252