Φορέας: Σύσταση Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας Τμήματος


Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά την 34η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2018, αποφάσισε και ενημερώνει τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης τα ακόλουθα: 

Κάθε Τμήμα (Πανεπιστημίου) /Τομέας (ΙΣΤΕ) συστήνει την δική του Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας στην οποία περιλαμβάνονται: 
(α) ο/η Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Τμήματος/Τομέα 
(β) ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος/Τομέα, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας 
(γ) ένας/ μια προπτυχιακό/ή φοιτητής/τρια του Τμήματος/Τομέα, που βρίσκεται στο τρίτο έτος σπουδών. 

Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας του Τμήματος/Τομέα, η διαδικασία του διορισμού των μελών της, καθώς και η διάρκεια της θητείας της αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος/Τομέα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους. 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας Τμήματος/Τομέα είναι αρμόδια για:

 • την κατ’ αναλογία εφαρμογή των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 12 των περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της ίδρυσης και λειτουργίας Φορέα για συναφή θέματα Νόμων και τους συναφείς Κανονισμούς, για σκοπούς διασφάλισης της εσωτερικής ποιότητας του Τμήματος/Τομέα.
 • την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας του ιδρύματος για την ετοιμασία των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε σχέση με τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις που αφορούν στο Τμήμα/Τομέα και στα προγράμματα σπουδών του, σύμφωνα με τα πρότυπα τα οποία καθορίζονται και δημοσιεύονται από τον Φορέα.
 • την ανάλυση εσωτερικών δυνατών και αδύνατων σημείων (SWOT analysis) στο ίδρυμα / στο τμήμα και στο πρόγραμμα καθώς και εξωτερικών παραγόντων οι οποίοι δημιουργούν ευκαιρίες και απειλές για την επίτευξη των στόχων τους. Η αξιολόγηση του Τμήματος/Τομέα ή προγράμματός θα επικεντρώνεται αλλά δεν θα περιορίζεται και στα ακόλουθα στοιχεία του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος/Τμήματος/Τομέα ή του προγράμματος σπουδών: 

  (α) την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου και τους διαθέσιμους για το σκοπό αυτό πόρους 
  (β) τα προγράμματα και τους τίτλους σπουδών σε σχέση με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς στόχους του κάθε προγράμματος ή ιδρύματος 
  (γ) το ερευνητικό έργο και τη συνέργειά του με τη διδασκαλία 
  (δ) τις υπηρεσίες διοίκησης, φοιτητικής μέριμνας και υποστήριξης του διδακτικού έργου 
  (ε) την επάρκεια σε αριθμό και ποιότητα του ακαδημαϊκού και διδακτικού προσωπικού

Η ανάλυση και τα επισυναπτόμενα στοιχεία θα προωθούνται στην Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας του Ιδρύματος για διευκόλυνση του έργου της και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης για Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική αξιολόγηση. 

Τα Ιδρύματα καλούνται να υποβάλουν στον Φορέα ΔΙΠΑΕ τα ονόματα των προσώπων που θα απαρτίζουν τις Επιτροπές Εσωτερικής Ποιότητας των Τμημάτων/Τομέων τους το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


147