Φορέας: Χρονοδιαγράμματα Επαναξιολογήσεων (2)


Στη συνέχεια ανακοίνωσής του με τίτλο «Χρονοδιαγράμματα Επαναξιολογήσεων» ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2019, ο Φορέας επιθυμεί να διευκρινίσει στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα ακόλουθα:
  • Σύμφωνα με τους «περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους» του 1996 έως 2013, η διάρκεια ισχύος της πρώτης αξιολόγησης ήταν 4 έτη (Άρθρο 64), περίοδος η οποία όταν έληγε υπήρχε υποχρεωτική επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, η οποία είχε ισχύ για 10 έτη (Άρθρο 66).
  • Η διάταξη αυτή έχει πάψει να ισχύει αφού οι «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμοι» του 2015 και 2016, καθιστούν υποχρεωτική την προγραμματική επαναξιολόγηση κάθε πέντε έτη.
  • Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 17(1)(δ)(ii) «η Εξωτερική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ήδη πιστοποιημένου προγράμματος ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) χρόνια∙»
  • Το Άρθρο 32(4)(γ), ρητά αναφέρει ότι ο Φορέας αποτελεί [πλέον] την αρμόδια αρχή για «την περιοδική Ιδρυματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·»
  • Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου του Φορέα, έχουν θεσπιστεί κριτήρια στη βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών (ESG), σύμφωνα με τον Νόμο αλλά και στη βάση των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου και της διαδικασίας της Μπολόνια, κρίνεται σκόπιμο όπως όλα τα προγράμματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν στη βάση των ίδιων κριτηρίων που διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ως εκ τούτου, τα ιδρύματα καλούνται να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες της εξωτερικής αξιολόγησης όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων τους, ανεξαρτήτως της διάρκειας της πιστοποίησης που δόθηκε από το καταργημένο ΣΕΚΑΠ, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ανακοινωθεί στην ανακοίνωση του Φορέα με ημερομηνία 4 Μαρτίου 2019.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


93