Φορέας: Χρονοδιαγράμματα Υποβολής Αιτήσεων για Εξωτερική Αξιολόγηση


Από τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, και από τις Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης 

1. Χρονοδιαγράμματα Υποβολής Αιτήσεων στον Φορέα από τα Δημόσια και τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, για Εξωτερική Αξιολόγηση

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 31η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενημερώνει τα δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεών τους για εξωτερική αξιολόγηση ως ακολούθως. Τονίζεται ότι ο Φορέας θα δώσει προτεραιότητα στις ιδρυματικές αξιολογήσεις, διότι αυτές συναρτώνται και με τον αριθμό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων τα οποία  ένα ίδρυμα μπορεί να υποστηρίξει:

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Ιδρυματική Αξιολόγηση:

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 (3) των περί «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 και 2016,

«Κάθε ιδιωτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία πρέπει να κατέχει Ιδρυματική Πιστοποίηση, η οποία ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών, οπότε ακολουθεί επαναξιολόγηση και Πιστοποίηση:

Νοείται ότι, ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011, θεωρείται ότι διαθέτει Ιδρυματική Πιστοποίηση κατά την ημερομηνία έναρξης του παρόντος Νόμου.»

Ως εκ τούτου, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για ιδρυματική αξιολόγηση το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2019.

Προγραμματική Αξιολόγηση

Υφιστάμενα Προγράμματα:

Σύμφωνα με το Άρθρο 17 (1) (δ) (iii), της πιο πάνω αναφερόμενης Νομοθεσίας,

(iii) Η Εξωτερική Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, Δημόσιου Πανεπιστημίου, ιδιωτικού πανεπιστημίου με άδεια λειτουργίας και δημόσιας σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) χρόνια:

Ως εκ τούτου, τα πανεπιστήμια καλούνται να υποβάλουν τα υφιστάμενα προγράμματά τους για αξιολόγηση από τον Φορέα  το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2019. Τα ιδρύματα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αλλαγές σε υφιστάμενα προγράμματα που υποβάλλονται για επαναξιολόγηση.

2. Χρονοδιαγράμματα Υποβολής Αιτήσεων από τις Ιδιωτικές και Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης για Εξωτερική Αξιολόγηση

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 31η Σύνοδό του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ενημερώνει τις ιδιωτικές σχολές ανώτερης εκπαίδευσης για το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεών τους για εξωτερική αξιολόγηση ως ακολούθως. Τονίζεται ότι ο Φορέας θα δώσει προτεραιότητα στις ιδρυματικές αξιολογήσεις διότι αυτές συναρτώνται και με τον αριθμό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων τα οποία  ένα ίδρυμα μπορεί να υποστηρίξει:

Ιδρυματική Αξιολόγηση:

Το Άρθρο 20 (3) της Νομοθεσίας προνοεί τα ακόλουθα:

«…ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, οφείλουν εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου προκαλέσουν την ενεργοποίηση της διαδικασίας για εξασφάλιση της Ιδρυματικής Πιστοποίησης.»

Ως εκ τούτου, οι ιδιωτικές σχολές υποχρεούνται βάσει το Νόμου να υποβάλουν αίτηση για ιδρυματική αξιολόγηση όχι αργότερα από την 1 Ιουλίου 2019. Ο Φορέας θα δώσει προτεραιότητα στις ιδρυματικές αξιολογήσεις διότι αυτές συναρτώνται και με τον αριθμό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων τα οποία ένα ίδρυμα μπορεί να υποστηρίξει.

Προγραμματική Αξιολόγηση

Υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών

Σύμφωνα με το Άρθρο 28 (2),

«Πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο δεν είναι Αξιολογημένο-Πιστοποιημένο κατά την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου, αξιολογείται εντός των πρώτων πέντε (5) ετών από τον διορισμό του Συμβουλίου»

Ως εκ τούτου, οι ιδιωτικές σχολές υποχρεούνται βάσει το Νόμου να υποβάλουν αίτηση για αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών τα οποία επιθυμούν να  συνεχίσουν να προσφέρουν, όχι αργότερα από τις 4 Ιουλίου 2019. Τα ιδρύματα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε αλλαγές σε υφιστάμενα προγράμματα που υποβάλλονται για επαναξιολόγηση.

Νέα προγράμματα σπουδών:

Σύμφωνα με το άρθρο 17(1)(δ)(ι),

Η αίτηση για Αξιολόγηση και Πιστοποίηση νέου προγράμματος σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης […] υποβάλλεται μία φορά ανά ημερολογιακό έτος μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, με στόχο κάθε πρόγραμμα που εγκρίνεται να αρχίζει τη λειτουργία του κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος∙

Ως εκ τούτου, τα νέα προγράμματα σπουδών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ θα δέχεται περιορισμένο αριθμό νέων προγραμμάτων (1 πρόγραμμα ανά σχολή), για να δοθεί και από τα ιδρύματα προτεραιότητα στην Ιδρυματική αξιολόγηση.   

Στη βάση του άρθρου 32(4)(δ) το οποίο ρητά αναφέρει ότι ο Φορέας αποτελεί την αρμόδια αρχή για «την περιοδική Ιδρυματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των δημοσίων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·» ο Φορέας καλεί τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για Ιδρυματική και Προγραμματική Αξιολόγηση σύμφωνα με τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα.

Νέα προγράμματα:

Λόγω της προτεραιότητας σε ιδρυματική και προγραμματική επαναξιολόγηση ο Φορέας θα δεχθεί περιορισμένο αριθμό αιτήσεων για νέα προγράμματα ( 2-3 από κάθε πανεπιστήμιο), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.  Ο αριθμός των προγραμμάτων είναι καθοριστικός για τις ιδρυματικές και τμηματικές αξιολογήσεις και ο Φορέας εφιστά την προσοχή σε έναν ορθολογιστικό προγραμματισμό από τα πανεπιστήμια για τα προγράμματα τα οποία θα συνεχίσουν να προσφέρονται, αυτούσια ή με τροποποιήσεις.  

Δημόσια Πανεπιστήμια:

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα ισχύουν και για τα Δημόσια Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του άρθρου 32 (4) (α) το οποίο ρητά αναφέρει ότι «ο Φορέας αποτελεί την αρμόδια αρχή για την περιοδική Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων […]» 

Οι αιτήσεις για Ιδρυματική αξιολόγηση θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2019. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


153