Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2018 - Αίτημα Παροχής Διευκολύνσεων


Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση για συμμετοχή στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο και εμπίπτουν στις πρόνοιες/έννοιες που καθορίζονται στον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2009, θα πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, αν κρίνουν απαραίτητο, σχετικό αίτημα για παροχή ειδικών διευκολύνσεων κατά τη διεξαγωγή των πιο πάνω Γραπτών Εξετάσεων, το είδος των οποίων θα καθοριστεί με βάση πρόσφατα ιατρικά πιστοποιητικά που, επίσης, πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία Εξετάσεων:

α) για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2018 και

β) για τις θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου το αργότερο μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2018.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό Έντυπο Διευκολύνσεων «Αίτηση για παροχή Διευκολύνσεων στις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2018» που θα βρουν στο: http://www.moec.gov.cy/vpexams/entypa.htm l και να το αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να το παραδώσουν ιδιοχείρως με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032, Λευκωσία. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ενημέρωση των αιτητών για την πιθανή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός τους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter19