Γραπτή Εξέταση για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία


Γραπτή Εξέταση σύμφωνα με τον Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 2016 (Ν. 117(Ι)/2016) για την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:

  • Μία (1) θέση Εργοθεραπευτή/τριας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5068 - ημερ. 29/09/2017).
  • Τρεις (3) θέσεις Στενογράφου Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5070 - ημερ. 13/10/2017).
  • Μία (1) θέση Ελεγκτή Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 5076 - ημερ. 03/11/2017).

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, στην οποία, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, έχει ανατεθεί η ευθύνη της ετοιμασίας των εξεταστικών δοκιμίων και της διεξαγωγής της πιο πάνω εξέτασης ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  1. 1.  Η γραπτή εξέταση για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα διεξαχθεί στην Α' Τεχνική Σχολή Λευκωσίας (Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ', 1077 Λευκωσία, τηλ. 22447354) στις 24 Φεβρουαρίου 2018 και η ώρα 09:30 π.μ.
  2. 2.   Διάρκεια Εξέτασης: Το Α' και το Β' μέρος θα έχουν συνολική διάρκεια εξέτασης 80 λεπτά (Α' Μέρος 45 λεπτά και Β' Μέρος 35 λεπτά). Θα μεσολαβήσει χρόνος για επίλυση διαδικαστικών θεμάτων πριν την έναρξη του Γ' μέρους (10 λεπτά).

3. Η εξεταστέα ύλη που έχει καθοριστεί από την Ειδική Επιτροπή υπάρχει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp7037 (Διάφορες Εξετάσεις/ Γραπτή Εξέταση Για Πλήρωση Κενών Μόνιμων Θέσεων Εργοθεραπευτή/τριας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Στενογράφου Βουλής, Βουλή των Αντιπροσώπων, Ελεγκτή Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας / Εξεταστέα Ύλη).

  1. 4.   Σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τις πιο πάνω θέσεις αποστέλλεται εντός της τρέχουσας εβδομάδας διπλοσυστημένη επιστολή που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εξέταση.
  2. 5.   α) Όσοι υποψήφιοι έχουν κάνει αίτηση για τη θέση Εργοθεραπευτή/τριας, και δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για να ενημερωθούν σχετικά, στο τηλέφωνο 22402171.

β) Όσοι υποψήφιοι έχουν κάνει αίτηση για τις θέσεις Στενογράφου Βουλής και δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) με τη Βουλή των Αντιπροσώπων για να ενημερωθούν σχετικά, στο τηλέφωνο 22407318.

γ) Όσοι υποψήφιοι έχουν κάνει αίτηση για τη θέση Ελεγκτή Θαλάσσιας Κυκλοφορίας και δεν παραλάβουν την επιστολή τους μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018, θα πρέπει απαραίτητα να επικοινωνήσουν (μετά από αυτή την ημερομηνία) με το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας για να ενημερωθούν σχετικά, στο τηλέφωνο 25848261.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


544