Γραπτή εξέταση και εξεταστέα ύλη σε γενικές γραμμές για πρόσληψη 30 ειδικών αστυφυλάκων


Το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση για πρόσληψη στην Αστυνομία, για πλήρωση 30 κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό προκήρυξης 5186, ημερομηνίας 22.03.2019, με αριθμό γνωστοποίησης 212, θα διεξαχθεί το Σάββατο 13.07.2019 και ώρα 8 π.μ. σε εξεταστικά κέντρα στη Λευκωσία.

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα:

(1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α. (α) Μέτρα και σταθμά, μονάδες μέτρησης.

(β) Στοιχεία Αριθμητικής: Διαιρετότητα. Δυνάμεις ακεραίων, κλασματικών και δεκαδικών αριθμών. Μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κλασματικοί αριθμοί, ιδιότητες και πράξεις. Τροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς και αντιστρόφως. Προβλήματα επί των ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Λόγοι και αναλογίες. Ποσά ευθέως ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα. Σχέδιο υπό κλίμακα και σχετικά προβλήματα. Απλή και σύνθετη μέθοδος των τριών. Προβλήματα κινήσεως. Σημείωση: Τα προβλήματα λύονται είτε με πρακτική αριθμητική είτε με άλγεβρα (εξισώσεις ή συστήματα).

Β. Στοιχεία Γεωμετρίας: Πυθαγόρειο θεώρημα. Περίμετρος και εμβαδόν των ευθυγράμμων σχημάτων (τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο). Εμβαδόν και περίμετρος κύκλου. Εμβαδά και όγκοι του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου και του κυλίνδρου.

Γ. Στοιχεία Τριγωνομετρίας: Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου. Χρήση τριγωνομε­τρικών αριθμών για επίλυση προβλημάτων. (Οι τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών θα δίνονται).

Δ. Στοιχεία Συνδυαστικής: Ορισμός του ν! Εφαρμογή της Αρχής της Απαρίθμησης στη λύση προβλημάτων. Υπολογισμός και εφαρμογή σε προβλήματα του αριθμού: των διατάξεων ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ και των συνδυασμών ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.

Ε. Στοιχεία Πιθανοτήτων: Πείραμα τύχης, δυνατά αποτελέσματα πειράματος, ενδεχόμενο, πράξεις με ενδεχό­μενα, βέβαιο ενδεχόμενο, αδύνατο ενδεχόμενο, συμπληρωματικά ενδεχόμενα, ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. Υπολο-γισμός της πιθανότητας ενδεχομένου. Χρήση των ιδιοτήτων 0<P(A)<1, Ρ(Ω)=1, P(0)=O, P(A')=1-P(A), P(AuB)=P(A)+P(B)-P(AnB), και P(A-B)=P(A) - P(AnB).

ΣΤ. Στοιχεία Στατιστικής: (α) Βασικές έννοιες: Πληθυσμός, άτομο, δείγμα, στατιστικά δεδομένα, ποσοτική και ποιοτική μεταβλητή, (β) Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, πίνακας κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, (γ) Ομαδοποίηση παρατηρήσεων, (δ) Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων συχνοτήτων: Ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, διάγραμμα συχνοτήτων, πολύγωνο συχνοτήτων και ιστόγραμμα, (ε) Χαρακτηριστικές τιμές μιας κατανομής: Αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, τυπική απόκλιση.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1. Γεωμετρία:

Α) Εμβαδά Επιπέδων Σχημάτων:

Παραλληλόγραμμο

Ε = β·υ

Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο

Ε = α·β

Τρίγωνο

Ε= β υ

2

Β) Κύκλος:

Μήκος Κύκλου

Γ = 2πϋ

Εμβαδόν Κύκλου

ε = π2

Γ) Στερεομετρία:

Ορθογώνιο Παραλληλεπίπεδο

Εολ= 2(αβ + αγ + βγ)

V = α·β·γ

Κύβος

ΕοΛ = *

V = α3

Κύλινδρος

Εκ = 2πϋυ

V = πϋ2 υ

2. Χρήσιμοι Τριγωνομετρικοί Αριθμοί:

ημ30 ° = 0,5

ημ45° =42/2 = 0,7

ημ 60° =43/2 = 0,9

ημ 90° = 1

συν30 ° = 43/2 = 0,9

συν45° =42/2 = 0,7

συν 60° = 0,5

συν90 ° = 0

 

Σημειώσεις:

  1. Το επισυναπτόμενο τυπολόγιο δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Αντίγραφο του τυπολογίου θα δοθεί στους υποψηφίους μαζί με τα θέματα κατά την έναρξη της εξέτασης.
  2. Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής.

(2)   ΕΛΛΗΝΙΚΑ

α. Έκθεση Ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος. β. Κείμενο για κατανόηση.

γ. Γλώσσα: Προτάσεις, συνώνυμα, αντίθετα, ετυμολογία, παράγωγα ουσιαστικά, παράγωγα επίθετα κ.ά.

(3)   ΑΓΓΛΙΚΑ

α. Έκθεση Ιδεών: Ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος. β. Κείμενο για κατανόηση.

γ. Γλώσσα: Μετασχηματισμός προτάσεων (Transformation), Συμπλήρωση κειμένου με κενά, Συμπλήρωση κενών σε προτάσεις / κείμενο, παραγωγή λέξεων.

(4)    ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ α. Επικαιρότητα.

β. Ιστορία της Κύπρου.

γ. Ιστορία της Ελλάδας (από το 1453 μ.Χ. μέχρι σήμερα).

δ. Γεωγραφία της Κύπρου.

ε. Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί.

στ. Διάρθρωση του κράτους (Υπουργεία/ Τμήματα/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Αξιωματούχοι του Κράτους, Πολιτειακοί Θεσμοί).

ζ. Τρόπος σκέψης.

Σημειώνεται ότι η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες της Αστυνομίας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com.

3. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, όχι λιγότερο από το 40% της βαθμολογίας.

4. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα υποβληθούν σε Ιατρικές εξετάσεις, μέτρηση Δείκτη Μάζας Σώματος, Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, καθώς και σε Ψυχομετρικές Εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 2016/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, νοουμένου ότι θα επιτυγχάνουν στις διαδικασίες που κάθε φορά προηγούνται.

  1. Στους υποψηφίους θα σταλεί επιστολή στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος και η ώρα που θα παρουσιαστούν για να λάβουν μέρος στην εξέταση. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση πρέπει να παρουσιάζουν τη σχετική επιστολή που θα τους σταλεί και το Δελτίο Ταυτότητάς τους, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία.

Υποψήφιος που δεν θα ενημερωθεί γραπτώς μέχρι και την 01.07.2019 για τον τόπο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης ή για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εξεταστέα ύλη και οτιδήποτε άλλο αφορά στην εξέταση, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προσλήψεων, Αρχηγείο Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236, 22808483 και 22808247.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


913