Η διαδικασία αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους μαθητές Β΄ Γυμνασίου


Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας Ολυμπία Στυλιανού, με εγκύκλιό της στους Διευθυντές Γυμνασίων και Εσπερινών Σχολείων δίνει πληροφορίες για το πρόγραµµα στοχευµένης αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για µαθητές φοιτούν στη Βτάξη των ∆ηµόσιων Γυµνασίων, και εγκεκριµένων από το ΥΠΠ Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και µαθητών που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυµνασίων κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013

1. Η προσπάθεια για την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και την παροχή ποιοτικής παιδείας στις νέες και στους νέους µας αποτελεί συλλογικό στόχο, αλλά και µία από τις βασικότερες προκλήσεις στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι σύγχρονες κοινωνίες. Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού προέβηκε τα τελευταία χρόνια στην εφαρµογή τόσο του προγράµµατος επιχορήγησης Η/Υ για µαθητές Β’ Γυµνασίου όσο και στην αξιοποίηση των Η/Υ ως εργαλείου µάθησης και στήριξης της διδακτικής διαδικασίας.

2. Λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες δηµοσιονοµικές συνθήκες καθώς και την ανάγκη στόχευσης των κοινωνικών παροχών, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού όπως η επιχορήγηση των µαθητών Β΄ Γυµνασίου για την αγορά φορητού Η/Υ κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2012-2013 παραχωρηθεί στοχευµένα. Συγκεκριµένα, το αναθεωρηµένο πρόγραµµα θα καλύπτει τους µαθητές της Β΄ τάξης Γυµνασίου οι οποίοι αποδεδειγµένα χρήζουν  οικονοµικής στήριξης, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των µαθητών στα νέα τεχνολογικά µέσα

3. ∆ικαιούχοι είναι οι µαθητές που φοιτούν κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 στην Β’ τάξη ∆ηµοσίου Γυµνασίου ή εγκεκριµένου από το ΥΠΠ Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και µαθητές που φοιτούν στην Προπαρασκευαστική τάξη των Εσπερινών Γυµνασίων, οι οποίοι χρήζουν οικονοµικής στήριξης στη βάση σχετικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί τόσο στα δηµόσια όσο και στα ιδιωτικά σχολεία από τις διευθύνσεις των σχολείων, τις αρµόδιες επιτροπές πρόνοιας των σχολείων, τους οικείους συνδέσµους γονέων σε συνεργασία και µε τις οικείες σχολικές εφορείες. Όσον αφορά τα δηµόσια σχολεία τα αριθµητικά στοιχεία έχουν συλλεγεί και καταγραφεί στα πλαίσια του προγράµµατος της παροχής προγεύµατος.

3. Ο φορητός Η/Υ θα εξασφαλιστεί από το ΥΠΠ σε συνεργασία µε τις οικείες Σχολικές Εφορείες για όλους τους και δικαιούχους ενδιαφερόµενους µαθητές που φοιτούν στα δηµόσια σχολεία και θα παραδοθεί από τις οικείες Σχολικές Εφορείες.

5. Η διαδικασία υποβολής αιτήµατος από δικαιούχους µαθητές είναι η ακόλουθη:

5.1.     Κάθε δικαιούχος µαθητής θα παραλαµβάνει από τη Γραµµατεία του σχολείου τις σχετικές πληροφορίες για το πρόγραµµα στοχευµένης επιχορήγησης αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τη σχολική χρονιά 2012-13, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να συµπληρωθούν από τους κηδεµόνες (βεβαίωση φοίτησης στη Β’ τάξη ∆ηµόσιου Γυµνασίου και στην Προπαρασκευαστική Τάξη Εσπερινού Γυµνασίου κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 και δήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση φορητού Η/Υ).

5.2.        Κάθε δικαιούχος και ενδιαφερόµενος µαθητής θα πρέπει να υποβάλει κατάλληλα συµπληρωµένα τα έντυπα στην οικεία σχολική εφορεία και ακολούθως η σχολική εφορεία θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για αγορά φορητού Η/Υ, σύµφωνα µε τις καθορισµένες προδιαγραφές του ΥΠΠ, και παραχώρησή του στο δικαιούχο µαθητή.

6. Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείστε να ενηµερώσετε σχετικά όλους τους δικαιούχους µαθητές της Β’ τάξης Γυµνασίου οι οποίοι χρήζουν οικονοµικής στήριξης στη βάση σχετικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί για την παροχή προγεύµατος, καθώς και της Προπαρασκευαστικής τάξης του σχολείου σας για υποβολή της δήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση φορητού Η/Υ.

7. Για διευκόλυνση της εφαρµογής του προγράµµατος για τη φετινή σχολική χρονιά 2012-2013 καλούνται οι ∆ιευθυντές των ∆ηµόσιων Γυµνασίων και Εσπερινών Σχολείων να αποστείλουν ονοµαστικό κατάλογο µε τους µαθητές της Β’ τάξης Γυµνασίου και της Προπαρασκευαστικής τάξης που έχουν επιλεγεί να συµµετάσχουν αρχικά στο πρόγραµµα παροχής προγεύµατος, καθώς και στο πρόγραµµα στοχευµένης επιχορήγησης αγοράς φορητού Η/Υ, αντίστοιχα στην οικεία Σχολική Εφορεία, στον οποίο θα φαίνονται τα πιο κάτω στοιχεία για κάθε µαθητή: Αρ. Μητρώου, Αρ. Ταυτότητας ή Αρ. ∆ιαβατηρίου ή Αρ. άλλου επίσηµου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητα του µαθητή, ονοµατεπώνυµο µαθητή, τµήµα.

8. Σηµειώνεται ότι η αρµόδια διεύθυνση του ΥΠΠ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) έχει ήδη ενηµερωθεί για τα αριθµητικά δεδοµένα των ερευνών που έχουν γίνει από τις διευθύνσεις των σχολείων, τις αρµόδιες επιτροπές πρόνοιας των σχολείων, τους οικείους συνδέσµους γονέων σε συνεργασία και µε τις οικείες σχολικές εφορείες για την καταγραφή των µαθητών που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα της παροχής προγεύµατος. Τα αριθµητικά αυτά δεδοµένα θα χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό του κόστους της αγορά Η/Υ για όλους τους καταγραµµένους µαθητές κάθε σχολικής εφορείας.

9. Πληροφοριακά αναφέρεται ότι µε σχετική εγκύκλιο έχουν δοθεί οδηγίες στις Σχολικές Εφορείες για τον τρόπο εφαρµογής των πιο πάνω η οποία και επισυνάπτεται για ενηµέρωσή σας.

*Η εφαρμογή, η βεβαίωση και η αίτηση στο πιο κάτω έγγραφο:

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


66