Η Ελ. Θεοχάρους ζητά από το Ευρωκοινοβούλιο στήριξη των μαθητών που πεινούν σε Κύπρο και Ελλάδα


Η ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Ελένη Θεοχάρους, με τροπολογίες επί της έκθεσης που καταρτίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ρόλο της Τρόικα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία υποστηρίζει την ενίσχυση του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου ως θεσμικού Οργάνου προκειμένου να μην επαναληφθεί η περιθωριοποίησή του, όπως συνέβη στις αποφάσεις που λήφθηκαν από την Τρόικα και επιβλήθηκαν σε κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με την κ. Θεοχάρους, η ενίσχυση αυτή είναι δυνατό να προκύψει ακόμη και μέσω  θεσμικών και άλλων πολιτικών αλλαγών έτσι ώστε στο μέλλον καμιά απόφαση που αφορά τέτοιου μεγέθους κρίσεις να μην μπορεί να ληφθεί χωρίς προηγουμένως να ακουστεί η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ληφθεί υπόψη η γνώμη του. 

Στόχος της έκθεσης είναι να διαπιστωθούν τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από τα προγράμματα της Τρόικα και να διατυπωθούν ταυτοχρόνως εισηγήσεις ώστε να επιλυθούν υφιστάμενα προβλήματα και να μην παρουσιαστούν στο μέλλον παρόμοια με αυτά που βιώνουν σήμερα χώρες με μνημονιακό καθεστώς.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η κ. Θεοχάρους εισηγείται με τροπολογίες της:

1.  Tην αναθεώρηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της που τελούν υπό μνημονιακό καθεστώς κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες και στην κοινωνική συνοχή.

2.  Tη δημιουργία, το συντομότερο δυνατό, μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων έτσι ώστε να μπορούν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνονται επιτυχώς στους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς στόχους όπως οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες επιβάλλουν

3.  Tην επείγουσα προώθηση πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες χώρες έτσι ώστε να αποφευχθεί η χειροτέρευση της υφιστάμενης κατάστασης και ταυτοχρόνως να υποστηριχθεί και να προστατευθεί η κοινωνική συνοχή και τα δικαιώματα των παιδιών και μαθητών τα οποία μαστίζονται από την πενία και την πείνα.

Η εισήγηση Θεοχάρους έγινε στο πλαίσιο γνωμοδότησης που καταρτίζει η Επιτροπή Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η γνωμοδότηση αποστέλλεται προς την αρμόδια για το θέμα Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων με σκοπό να περιληφθεί  στο τελικό κείμενο. 

Η κ. Θεοχάρους διαπιστώνει ότι ορθώς ανελήφθη η πρωτοβουλία για τον καταρτισμό της εν λόγω έκθεσης.  Θεωρεί όμως αναγκαία την πρόταση για ενίσχυση του ελεγκτικού και νομοθετικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις γεγονός που επιβάλλει εκεί και όπου χρειάζονται θεσμικές αλλαγές, ώστε να μην επαναληφθούν αποφάσεις στη βάση της Τρόικα που αποδεικνύονται ταπεινωτικές και προβληματικές για τις χώρες της ΕΕ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


159