Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο και ολοκληρωμένο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο και ολοκληρωμένο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Ο στόχος του θεματολογίου είναι να διασφαλιστεί ότι η κατάλληλη εκπαίδευσης, οι κατάλληλες δεξιότητες και η σωστή υποστήριξη είναι διαθέσιμα για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να είναι εξοπλισμένοι για να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τις «ευκαιρίες ζωής» τους. Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη έχει ως στόχο να βελτιώσει τη διδασκαλία και την αναγνώριση των δεξιοτήτων –από τις βασικές μέχρι τις πιο προχωρημένες δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες εγκάρσιες ή σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη– και, εν τέλει, να αυξήσει την απασχολησιμότητα.

Περίπου 70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής, ενώ το 40% του πληθυσμού της ΕΕ δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Αυτά τα άτομα διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Από την άλλη πλευρά, το 40% των εργοδοτών αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βρουν άτομα με τις σωστές δεξιότητες προκειμένου να επιτύχουν ανάπτυξη και καινοτομία. Ταυτόχρονα, πολλοί άλλοι εργαζόμενοι, ιδίως νέοι με υψηλά προσόντα, απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν αντιστοιχούν στις ικανότητες και τις προσδοκίες τους.

Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη έχει ως στόχο να βελτιώσει τη διδασκαλία και την αναγνώριση των δεξιοτήτων –από τις βασικές μέχρι τις πιο προχωρημένες δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες εγκάρσιες ή σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη– και, εν τέλει, να αυξήσει την απασχολησιμότητα. Επιδιώκει επίσης να εξασφαλίσει πως κανείς δεν θα υστερεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ότι στην Ευρώπη θα καλλιεργούνται οι προηγμένες δεξιότητες που προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το θεματολόγιο συμβάλλει στην πρώτη πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις».

Τι προσφέρει το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη;

Το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη εγκαινιάζει μια σειρά από δράσεις με στόχο να διασφαλιστεί ότι προσφέρεται η σωστή κατάρτιση, οι κατάλληλες δεξιότητες και η κατάλληλη στήριξη στους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων που είναι ήδη διαθέσιμες και στην παροχή των νέων δεξιοτήτων που χρειάζονται τα άτομα για να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τις «ευκαιρίες ζωής» τους. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, τους παραγωγικούς κλάδους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν με σκοπό:

- τη βελτίωση της ποιότητας και της αξίας της δημιουργίας δεξιοτήτων

- τη βελτίωση της προβολής και της συγκρισιμότητας των δεξιοτήτων

- τη βελτίωση της πληροφόρησης και της ενημέρωσης για τις δεξιότητες, ώστε να προσφέρονται καλύτερες επιλογές σταδιοδρομίας

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει 10 δράσεις για τα επόμενα δύο χρόνια για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι καλύτερες δεξιότητες, μερικές από τις οποίες υιοθετήθηκαν στις 10 Ιουνίου 2016:

 1.    Η νέα «εγγύηση δεξιοτήτων»

Προκειμένου να μειωθεί ο μεγάλος αριθμός ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Ευρώπη, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μιας «εγγύησης δεξιοτήτων», σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σκοπός της εγγύησης δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουνικανοποιητικές θέσεις εργασίας και ποιότητα ζωής. Μέσω της εγγύησης, ενήλικοι χαμηλών δεξιοτήτωνθα βοηθηθούν στην απόκτηση ενός ελάχιστου επιπέδου δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικήςκαι ψηφιακών γνώσεων και –όπου είναι δυνατόν– ένα ευρύτερο φάσμα δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπει να αποκτήσουν τίτλο της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο. Η εγγύησηδεξιοτήτων θα πρέπει να είναι ανοικτή τόσο σε εργαζόμενους όσο και σε ανέργους που δεν καλύπτονταιαπό τις εγγυήσεις για τη νεολαία, και θα πρέπει να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στο καθένα από αυτά. 

2. Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ)

Η αναθεώρηση θα διευκολύνει τη σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων στις διάφορες χώρες και θα βοηθήσει τους εκπαιδευομένους, τους εργαζομένους και τους εργοδότες να κατανοήσουν καλύτερα το τι γνωρίζει και τι είναι σε θέση να κάνει ένας υποψήφιος για μια θέση εργασίας.

3. «Σχέδιο στρατηγικής για την τομεακή συνεργασία»

Το «σχέδιο στρατηγικής για την τομεακή συνεργασία για τις δεξιότητες» είναι μια πρωτοβουλία για την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων σε ορισμένους τομείς. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

SkillsintheEU

New Skills Agenda for Europe

Skills Guarantee

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


390