Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για μια κενή θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη


Τίτλος: Ακαδημαϊκός Συνεργάτης – Ειδικό Προσωπικό.
Κατηγορία: Με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για ένα εξάμηνο
Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

Υποβολή Αιτήσεων

1. Για υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στο ηλ. ταχ. [email protected] .

·  Για άλλες συναφείς ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Θεολογικής Σχολής, ηλ. ταχ. [email protected] ή στην Ιστοσελίδα της Σχολής, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.theo.ac.cy .
2. Οι αιτήσεις για να είναι αποδεκτές πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα.

  Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.
3. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) – Ειδικό Προσωπικό (ΕΠ)»  στη διεύθυνση: [email protected] .
4. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν στην πιο πάνω διεύθυνση μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2016, όχι αργότερα από τις 14:00 ώ.
Η περιγραφή της θέσης, τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση, τα καθήκοντα και ευθύνες καθώς και οι όροι απασχόλησης περιγράφονται πιο κάτω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) – Ειδικό Προσωπικό (ΕΠ), στη διδασκαλία του επιλεγόμενου μαθήματος της ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΘΕΟ.ΛΕΙ.209), για το Πρόγραμμα Σπουδών (Κλάδο): Θεολογία (4 έτη, Πτυχίο). Η προσφερόμενη θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (ΑΣ) είναι καθορισμένης διάρκειας, με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ακαδημαϊκού Συνεργάτη (σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου για διδασκαλία). Η πλήρωση της θέσης θα είναι για ένα εξάμηνο (το Χειμερινό Εξάμηνο 2016‐2017).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Διδασκαλία του μαθήματος:
• ΘΕΟ.ΛΕΙ.209 Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση. (ΕΠ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Εξειδικευμένες σπουδές στο αντικείμενο και/ή σε συναφές αντικείμενο.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ακαδημαϊκών Συνεργατών (ΑΣ) – Ειδικό Προσωπικό (ΕΠ) είναι, αναλόγως προσόντων, από €40.00 έως €55.00 ανά ώρα εργασίας (μικτά). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 ώρες διδασκαλίας, 2 μαθήματα σε 6 ώρες διδασκαλίας κ.ο.κ) x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό Εξάμηνο. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος και τα λοιπά έγγραφα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικώς στο Πρόγραμμα Σπουδών (Κλάδος) Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου στο [email protected], το αργότερο μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2016.
Ο/H υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Σχολές / Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση της Σχολής.

Τηλέφωνo: 00357 22443065
e‐mail: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


898