Ίδρυμα Κρ. Υποτροφιών: Οι υπότροφοι πρέπει να ενημερώνουν αμέσως σε περίπτωση που ασθενήσουν…


…Και να αποστέλλουν σε μια εβδομάδα το πιστοποιητικό ασθενείας   

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, ανακοινώνει ότι αποφάσισε όπως προβεί σε καθορισμό του Κανονισμού 20 των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών.

Ως εκ τούτου, ενημερώνει τους εν ενεργεία υποτρόφους του Ιδρύματος ότι, σε περίπτωση που υπότροφος ασθενήσει σοβαρά κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ακαδημαϊκού έτους σπουδών του, θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς το Ίδρυμα και να αποστέλλει το πιστοποιητικό ασθενείας του κατά τον ουσιώδη χρόνο που ασθένησε και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από μία εβδομάδα από την ημερομηνία έκδοσής του.

Πιστοποιητικά ασθενείας που θα αποστέλλονται εκ των υστέρων (δηλαδή κατά την περίοδο ανανέωσης της υποτροφίας ή/και μετά τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για διακοπή ή τερματισμό της υποτροφίας), δεν θα γίνονται αποδεκτά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή/και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, περιπτώσεις υποτρόφων που ασθένησαν σε συγκεκριμένο έτος σπουδών τους και απέστειλαν τα πιστοποιητικά ασθένειάς τους εκτός των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων, θα παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης (για την αποδοχή τους ή μη).

Επίσης, όσον αφορά το είδος της ασθένειας και το κατά πόσον αυτή μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του φοιτητή, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτή θα κρίνεται κατά περίπτωση από το ίδιο, το οποίο θα αποφασίζει, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, για τις περαιτέρω του ενέργειες.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

20