Ηλικιακή Χαρτογράφηση των Εκπαιδευτικών Τεχνικής (ή «Το ρολόι δείχνει παρά πέντε») (Α΄)


ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΛΛΥΦΑ*

ΜΕΡΟΣ Α΄   

 1. 1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η αλλαγή (ή βελτίωση και εκσυγχρονισμός) του Συστήματος Διορισμού των Εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαίδευση είναι η μεγάλη μέση ηλικία των νεοδιοριζομένων. Αυτό ισχύει απόλυτα για τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) και σε ορισμένες μάλιστα ειδικότητες η μέση ηλικία των νεοδιοριζομένων είναι τόσο μεγάλη που από καιρό έχει ξεπεράσει κάθε επιτρεπτό όριο.

Φυσικά δεν πρέπει να παραγνωρίζονται ούτε να υποτιμούνται και οι άλλοι λόγοι για τους οποίους επιβάλλονται οι αλλαγές στο σύστημα διορισμού όπως η προσπάθεια για διορισμό των καλύτερων ή αν προτιμάτε η προσπάθεια για αποκλεισμό των χειρότερων.

Για ηθικούς και άλλους λόγους το όποιο νέο σύστημα διορισμού συμφωνηθεί πρέπει να περιλαμβάνει πρόνοια ώστε να μην θυματοποιηθούν οι υπηρετούντες συμβασιούχοι, έκτακτοι και όσοι έχουν συμπληρώσει το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.

Για να έχει κάποιος σφαιρική εικόνα του προβλήματος της μεγάλης ηλικίας των εκπαιδευτικών πρέπει να έχει υπόψη του και μερικά άλλα σημαντικά στοιχεία όπως ο Μέσος Όρος Ηλικίας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, ο Μέσος Όρος ετών υπηρεσίας και οι προβλεπόμενες αφυπηρετήσεις στα επόμενα χρόνια.

Για ξεφύγουμε από τις θεωρητικές συζητήσεις και να δούμε την πραγματική κατάσταση που επικρατεί επί εδάφους, θα παραθέσω στοιχεία και αριθμούς που αφορούν την ηλικία των εκπαιδευτικών τόσο γενικά στη ΜΤΕΕ όσο και κατά Κλάδο/Ειδικότητα.

Να σημειωθεί ότι παρά τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, τα τελευταία χρόνια η ΜΤΕΕ έχει κάμει άλματα προόδου τόσο ποιοτικά που φαίνονται στις επιτυχίες και τα αποτελέσματα των αποφοίτων μας όσο και ποσοτικά αφού αυξήθηκαν οι μαθητές που επιλέγουν τη φοίτηση στη ΜΤΕΕ κατά 5 με 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Πιστεύω ακράδαντα πως σήμερα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο τόπος μας οι προοπτικές και οι δυνατότητες για περαιτέρω βελτίωση και πρόοδο είναι αφάνταστα μεγάλες επειδή η ΜΤΕΕ έχει τη δυναμική και όλα τα προαπαιτούμενα για να συμβάλει θετικά βοηθώντας τους νέους μας, την οικονομία και την κοινωνία μας γενικότερα για να βγούμε από την οικονομική κρίση.  Πρέπει όμως και εμείς τώρα να τη βοηθήσουμε να ξεπεράσει το συγκεκριμένο και μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

 

 1. 2.    ΜΕΙΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΙΣΔΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Μειονεκτήματα:

 • Βιολογική κούραση του οργανισμού που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην δραστηριότητα και την απόδοση του εκπαιδευτικού
 • Μεγάλο ηλικιακό χάσμα μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα
 • Ένας εκπαιδευτικός με προχωρημένη ηλικία και με ελάχιστα έτη υπηρεσίας δεν αποτελεί τον καλύτερο φορέα αλλαγών και δεν μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται από τη Διεύθυνση της ΜΤΕΕ για συνεχή ποιοτική ανάπτυξη και βελτίωση
 • Δημιουργούνται προβλήματα από τη διακοπή της επαφής των υποψήφιων εκπαιδευτικών με την επιστήμη τους
 • Το γεγονός ότι δεν υπάρχει προοπτική για προαγωγή και επαγγελματική ανέλιξη του εκπαιδευτικού με μεγάλη ηλικία, αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο για την επιμόρφωση και βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού
 • Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου εκπαιδευτικοί κατάφεραν να προαχθούν είτε στη θέση του Β.Δ. είτε στη θέση του Β.Δ.Α΄ είτε του Διευθυντή και ακολούθως αφυπηρέτησαν την επόμενη ή τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά. Αυτό μπορεί να βοήθησε το συνάδελφο ως προς τα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα αλλά δεν βοήθησε καθόλου ούτε τη σχολική μονάδα που υπηρετούσε ούτε την ΜΤΕΕ γενικότερα
 • Σε μερικές περιπτώσεις συνάδελφοι αφυπηρέτησαν χωρίς να καταφέρουν να αποκτήσουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα του δημόσιου υπάλληλου επειδή δεν συμπλήρωσαν πέντε χρόνια υπηρεσίας.  Τα φαινόμενα αυτά μειώνουν το δυναμισμό και την ευελιξία που θέλουμε να διακρίνουν τη ΜΤΕΕ
  • Πολλά και σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται αναφορικά με τη στελέχωση των σχολείων μας με έμπειρο διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό

Πλεονεκτήματα:

 • Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς εμπειριών και πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς της αγοράς εργασίας από αυτόν της εκπαίδευσης

Δυστυχώς όσο και να προσπάθησα δεν μπόρεσα να εντοπίσω άλλα πλεονεκτήματα.

 

 1. 3.      ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΤΕΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έρευνα αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Τέτοια στοιχεία είναι το ΠΜΠ, ονοματεπώνυμο, έτη υπηρεσίας, ημερομηνία γέννησης και κλάδος/ειδικότητα.

Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στη ΜΤΕΕ 501 εκπαιδευτικοί. Οι 412 είναι μόνιμοι και υπηρετούν ως εκπαιδευτές, Β.Δ., Β.Δ.Α’ και ως Διευθυντές Τεχνικών Σχολών. Οι 38 υπηρετούν με το καθεστώς του Συμβασιούχου και οι υπόλοιποι 51 ως Έκτακτοι.

Στον Πίνακα 1 φαίνεται η ηλικιακή κατανομή όλων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών για όλους τους Κλάδους και Ειδικότητες της ΜΤΕΕ.  Ως έτος υπολογισμού της ηλικίας χρησιμοποιείται το 2014, π.χ. εάν κάποιος έχει γεννηθεί το 1962 θεωρείται 52 ετών και αν κάποιος έχει γεννηθεί το 1952 θεωρείται 62 ετών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ηλικία

Αρ. εκπαιδευτικών

30 - 31

0

32 - 34

6

35 - 39

33

40 - 44

69

45 - 49

74

50 - 54

128

55 - 59

147

60 - 62

44

63 - 66

0

Σύνολο

501

 

Στον Πίνακα 2 φαίνεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ο μέσος όρος ηλικίας και ο μέσος όρος ετών υπηρεσίας κατά Κλάδο/Ειδικότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Κλάδος / Ειδικότητα

Αρ. Εκπαιδευτικών

Μ.Ο. Ηλικίας

Μ.Ο. Ετών Υπηρεσίας

Μηχανολογία

79

54,8

10,8

Μηχ. Αυτοκινήτων

37

46,9

10,4

Ηλεκτρολογία

90

55,3

11,4

Μηχανική Η/Υ

40

48,6

9,9

Δομικά - Πολιτική Μηχανική

17

57,7

9,6

Δομικά – Αρχιτεκτονική

19

57,0

8,4

Ξενοδοχειακά

103

48,5

12,5

Καλλιτεχνικές Σπουδές

68

47,7

9,6

Ξυλουργική / Επιπλοποιία

33

44,8

13,0

Ένδυση /Υπόδηση / Γεωπονία

15

47,7

12,1

Στο Σύνολο

501

50,9

10,8

Από τους ψηλούς Μ.Ο. ηλικίας του Πίνακα 2 φαίνεται ξεκάθαρα ότι μερικοί Κλάδοι π.χ. Δομικά, Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρολογία και Μηχανολογία εκπέμπουν ήδη σήμα κινδύνου. Αν αυτό το στοιχείο συνδυαστεί και με τους χαμηλούς Μ.Ο. ετών υπηρεσίας τότε η πραγματική κατάσταση δείχνει ακόμη πιο επιδεινωμένη.

Επιπρόσθετα,

λόγω της αύξησης της ηλικίας αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών, τα επόμενα πέντε χρόνια θα έχουμε ελάχιστες αφυπηρετήσεις και αυτό θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τους Μ.Ο. ηλικίας των υπηρετούντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΤΕΕ

Έτος

Αρ. Αφυπηρετούντων

Αύγουστος  2014

0

Αύγουστος  2015

4

Αύγουστος  2016

8

Αύγουστος  2017

10

Αύγουστος  2018

7

Σύνολο

29

Να σημειωθεί ότι στα πρόσφατα χρόνια, όταν η ηλικία αφυπηρέτησης ήταν τα 60 έτη, οι αφυπηρετούντες της ΜΤΕΕ ήταν 20 με 22 για κάθε σχολική χρονιά.  Αν τότε μιλούσαμε για τάση αύξησης του Μ.Ο. ηλικίας των υπηρετούντων τώρα πρέπει να μιλούμε για ένα μεγάλο άλμα.

Χωρίς να είμαι αναλογιστής αλλά χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, τη σχολική και τη συνδικαλιστική μου εμπειρία μπορώ με βεβαιότητα να ισχυριστώ ότι το 2019 ο Μ.Ο. ηλικίας των υπηρετούντων Δομικών, Αρχιτεκτόνων, Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων θα ξεπερνά τα 60 χρόνια!!  Με ανάλογη αύξηση θα επιβαρυνθούν φυσικά και οι υπόλοιποι Κλάδοι.

Μπορεί σήμερα κάποιοι Κλάδοι ή Ειδικότητες να μην εμφανίζονται στην άκρως επικίνδυνη ζώνη. Εάν όμως τα δεδομένα εξετασθούν και αναλυθούν με περισσότερη λεπτομέρεια μπορεί να διαφανεί η πορεία που θα διαγράψουν τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, ας εξετάσουμε τη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που θεωρείται και σχετικά «καινούργια» ειδικότητα. Σήμερα, ο Μ.Ο. ηλικίας αυτής της ειδικότητας είναι τα 48,6 έτη.  Με βάση τα σημερινά όρια ηλικίας αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών οι επόμενες αφυπηρετήσεις από την ειδικότητα  θα είναι 1 το 2022 και 1 το 2023.  Εύκολα λοιπόν συμπεραίνεται ότι το 2024 ο Μ.Ο. ηλικίας θα βρίσκεται στα 57 τουλάχιστον χρόνια. Δυστυχώς αυτό θα συμβεί είτε αλλάξει το σύστημα διορισμού είτε παραμείνει το ίδιο. Αυτή είναι μια «κληρονομιά» που αφήνει το υφιστάμενο σύστημα στη συγκεκριμένη ειδικότητα και όχι μόνον σε αυτήν.

Μακάρι να μπορούσαν να αμφισβητηθούν οι αριθμοί.

*Β.Δ. Μηχανολογίας, Μέλος Κ.Δ.Σ. ΟΛΤΕΚ, Γραμματέας Προοδευτικής Κ.Κ.  ΟΛΤΕΚ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ Β΄ ΜΕΡΟΣ 

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

12