Ημερίδα στο Ινστιτούτο Κύπρου με θέμα: Διαχείριση υδάτων για τη λεκάνη απορροής του Πεδιαίου


Η διαχείριση των υδάτων για τη λεκάνη απορροής του Πεδιαίου Ποταμού τέθηκε στο μικροσκόπιο επιστημόνων που συμμετείχαν σε ημερίδα στο Ινστιτούτο Κύπρου.

Στη διάρκεια της ημερίδας, λειτουργοί από το Τμήμα Γεωργίας και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, δασολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, υδρολόγοι, διαχειριστές τοπίου, οικονομολόγοι και εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τριάντα διαφορετικές επιλογές διαχείρισης υδάτων για την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου Ποταμού.

Επικρατέστερες επιλογές ήταν η αποκατάσταση και διατήρηση της κοίτης του Πεδιαίου ποταμού, η εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών και η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων του φράγματος της Ταμασού. Η διαχείριση του φράγματος σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη μιας ισορροπίας ανάμεσα στις υδατικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, τη βιοποικιλότητα στο φράγμα και τον ποταμό, τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων και στην προστασία από τις πλημμύρες.  

Το δάσος στις πλαγιές του Τροόδους, ο ποταμός και η φυσική του βλάστηση, καθώς και η απορροή στις αστικές περιοχές της Λευκωσίας αναγνωρίστηκαν από τους συμμετέχοντες ως βασικοί παράγοντες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η προσαρμογή σε μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, υψηλότερες θερμοκρασίες και ακραία φαινόμενα βροχοπτώσεων προϋποθέτει περαιτέρω έρευνα και διάλογο, τονίστηκε στην ημερίδα. Αναφερόμενος στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ο Γεώργιος Δημητρίου από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, επεσήμανε τον σημαντικό ρόλο της «υδατικής συνείδησης».

Η ημερίδα βασίστηκε στα αποτελέσματα του πρώτου εργαστηρίου του Προγράμματος BEWATER, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από ένα χρόνο, τον Ιούλιο 2014, όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς αναγνώρισαν τις προκλήσεις, τις ανάγκες αλλά και τα προβλήματα της λεκάνης απορροής του Πεδιαίου Ποταμού.

Οι απόψεις και θέσεις των εμπλεκομένων φορέων θα αποτελέσουν βασικά συστατικά για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή για την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου Ποταμού.

το Πρόγραμμα BeWater χρηματοδοτείται από το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιστήμη και Κοινωνία. Για περισσότερες πληροφορίες: Δρ. Ηλίας Γιαννάκης: e.giannakis@cyi.ac.cy.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


176