Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση 16 θέσεων Ανώτερου Εκπαιδευτή Τεχνικής


Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


147