Κατάλογος υποψήφιων εκπαιδευτών στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής σε Ξενόγλωσσους


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για Αγορά Υπηρεσιών από εκπαιδευτές που αφορούν στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας  στο «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους Κατοίκους της Κύπρου» Αρ. Προσφοράς : ΕΚΤ.03/13, η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και την επανεξέταση των υπόλοιπων αιτήσεων, μετά από οδηγίες του Συμβουλίου Προσφορών, έχει καταρτίσει παγκύπριο κατάλογο μοριοδότησης, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/anakoinoseis/index.html).

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), έχει αναρτηθεί ο κατάλογος με τον μοναδικό αριθμό υποψηφίου και τη συνολική τελική μοριοδότηση.

Πληροφορούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι εξακολουθεί να ισχύει ο μοναδικός αριθμός υποψηφίου που τους έχει κοινοποιηθεί το Νοέμβριο του 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 (παράγραφοι 2.5, 2.6, 2.7).

Ο διορισμός των εκπαιδευτών θα γίνει με βάση τη διαδικασία, όπως περιγράφεται στα Άρθρα 5 και 10.2 της προκήρυξης. Όσοι διορίζονται θα ενημερώνονται τηλεφωνικώς και θα λαμβάνουν περαιτέρω οδηγίες.

Ο κατάλογος και το πρόγραμμα "ΜΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ" στο πιο κάτω έγγραφο:

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


57