Κατατέθηκαν 22.000 οι αιτήσεις για φοιτητική χορηγία


Έχουν κατατεθεί πέραν των 22 χιλιάδων αιτήσεων για φοιτητική χορηγία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ανώτερος Οικονομικός Λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος βρίσκεται σε απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως προϊστάμενος της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, Γαβριήλ Μίθηλλος .

Ερωτηθείς πόσα χρήματα θα δαπανηθούν για τις φοιτητικές χορηγίες και τα επιδόματα, ο κ. Μίθηλλος είπε ότι για τη φοιτητική χορηγία το ποσό ανέρχεται περίπου στα 44 με 45  εκατομμύρια ευρώ και τα φοιτητικά επιδόματα το ποσό ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια (5 εκατομμύρια για Κύπριους και 1 εκατομμύριο για Ελλαδίτες φοιτητές).
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Μίθηλλος είπε ότι μετά την υποβολή των αιτήσεων και αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται, η Υπηρεσία ξεκινά την εξέταση τους για να δει ποιοι δικαιούνται την χορηγία και το ύψος της χορηγίας που δικαιούνται.
Σε ερώτηση πότε θα αρχίσουν να αποστέλλονται οι φοιτητικές χορηγίες προς τους δικαιούχους, ο κ. Μίθηλλος είπε ότι έχουν ήδη εξετάσει πάνω από τις μισές αιτήσεις και προχωρούν.
«Είμαστε καλύτερα από πέρσι. Κάθε εβδομάδα κάνουμε πληρωμή στους εγκεκριμένους. Πάνω από 1.000 εγκεκριμένες αιτήσεις πληρώνουμε την εβδομάδα», πρόσθεσε και, καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα η όλη διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν τον Οκτώβρη.
Δικαίωμα σε Φοιτητική Χορηγία
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στην κατηγορία Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.
Επίσης, δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.
Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως: Οικογενειακό εισόδημα έως €39.000,00 το ύψος της φοιτητικής χορηγίας είναι €1.710 , από €39.000,01 - €49.000,00 είναι €1.580, από €49.000,01 - €59.000,00 είναι €1.450 και άνω των €59.000,00 είναι €1.450.
Σημειώνεται ότι για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.
Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών. Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €39.000,00 (τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ), όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.
Η μοριοδότηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας των αιτητών γίνεται με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας. Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (αιτητής/τρια, σύζυγος, εξαρτώμενα τέκνα) όπως, όλα τα πιο πάνω ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


508