Κατάθεση πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων για εγγραφή στον Πίνακα Διοριστέων


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να φέρει σε γνώση κάθε ενδιαφερόμενου ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση (έντυπο ΕΕΥ01) για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών ότι για να παραχωρηθεί 1 μονάδα για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά ή στις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προνοεί η Εκπαιδευτική Νομοθεσία, θα πρέπει απαραίτητα η αίτηση να συνοδεύεται από πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας), σε πρωτότυπο.  Η απόφαση αυτή θα ισχύει από  1η Μαρτίου 2014.

Σε περίπτωση που θα κατατεθεί φωτοαντίγραφο, είναι απαραίτητο ο αιτητής να προσκομίσει και το πρωτότυπο, ούτως ώστε να πιστοποιηθεί η γνησιότητα του φωτοαντιγράφου, από λειτουργό της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).  Για αιτητές που διαμένουν στην Ελλάδα, η πιστοποίηση των εγγράφων μπορεί να γίνει σε τοπικό αστυνομικό σταθμό ή σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών του δημοσίου.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


106