Καθυστερήσεις στη διοικητική αναδόμηση του Υπουργείου Παιδείας


«(α)   Ιστορικό. Στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2004-2006, είχε τεθεί ως στόχος, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των οργανωτικών, διοικητικών και λειτουργικών αδυναμιών και γενικά η βελτίωση της δομής και της διαδικασίας συντονισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Κατόπιν, το θέμα συνδέθηκε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Για προώθηση της διοικητικής αναδόμησης, το Υπουργείο ετοίμασε μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τις αποφάσεις αρ. 64.858 και 65.120, ημερ. 10.1.2007 και 28.2.2007, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, το έργο που αφορά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών του Υπουργείου, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη στρατηγική για την εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην εκπαίδευση και περιλαμβάνεται στα μέτρα της διοικητικής αναδόμησης, συμπεριλήφθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» της περιόδου 2007-2013, και ως εκ τούτου θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

(β)     Συγχρηματοδότηση έργων διοικητικής αναδόμησης από το ΕΚΤ. Όπως διαπιστώθηκε και από τον έλεγχο του 2009 τα σχετικά έντυπα (τεχνικά δελτία) για το πιο πάνω επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει, εξακολουθεί να εκκρεμούν στο Γραφείο Προγραμματισμού.

Η Υπηρεσία μας εξέφρασε την άποψη ότι ο χειρισμός του όλου θέματος θα πρέπει να επισπευσθεί.

(γ)     Νέες θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού. Τα σχέδια υπηρεσίας των εν λόγω νέων θέσεων, μετά από συμφωνία που επήλθε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια, στις 14.10.2009, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, η οποία ακόμη εκκρεμεί. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, θα έπρεπε να είχαν προκηρυχθεί οι νέες θέσεις μέχρι τον Απρίλιο του 2008.

(δ) Στελέχωση Υπουργείου. Η συνεχής στελέχωση του Υπουργείου με έκτακτο προσωπικό και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε διοικητικά καθήκοντα δεν επιτρέπει σημαντική βελτίωση, λόγω της προσωρινότητας της απασχόλησής τους. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, αναμένεται ότι με τη διοικητική αναδόμηση θα επέλθει βελτίωση, ωστόσο, διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην υλοποίησή της».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


102