Κενές θέσεις Επισκεπτών Ακαδημαϊκών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμό θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών σε όλες τις βαθμίδες στον κλάδο της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης και της Δημοσιογραφίας.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους- α) Χειμερινό Εξάμηνο (1/9-31/12/2013) β) Εαρινό Εξάμηνο (15/1-31/5/2014) Υ) Ακαδημαϊκό Έτος (1/9/2013-31/5/2014)

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

I  Βιογραφικό σημείωμα

II  Συνοδευτική επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος που να αναγράφεται (α) για ποιο κλάδο ενδιαφέρονται (β) για ποιο ή ποια εξάμηνα ενδιαφέρονται και (γ) τα συγκεκριμένα μαθήματα που μπορούν να διδάξουν στην βάση των υφιστάμενων πτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (επιπέδου Μάστερ).

Σημειώνεται ότι οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου βάσεως κατά τη περίοδο εργοδότησης τους και παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι αυτό θα είναι δυνατό πριν την υποβολή της αίτησης τους Η υποβολή της αίτησης εξυπακούει αποδοχή της πιο πάνω πρόνοιας και επιβεβαίωση της αποδοχής θα πρέπει να εμπεριέχεται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα πιο πάνω πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κύριο Ανδρέα Κίρλαππο, μέχρι και την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013, στη διεύθυνση- [email protected] (τηλ. : + 357 22894542)

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζονται ως εξης:

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Καθηγητής) €3,845.84

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Αναπληρωτής Καθηγητής)    €3,456 98

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Επίκουρος Καθηγητής)           €3,279 45

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας)    £2,860.41

Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.ucy.ac.cy/goto/soposci/el-GR/HOME aspx

Κριτήρια Επιλογής  Επισκεπτών Ακαδημαϊκών στο Τμήμα ΚΠΕ

• Ο/Η υποψήφιος/α να κατέχει οργανική θέση σε Πανεπιστήμιο, να υπάρχει συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, νεαροί ακαδημαϊκοί με ενδείξεις ακαδημαϊκής αριστείας.

• Ακαδημαϊκή αριστεία (βιβλία, δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και ακαδημαϊκές αναφορές (citations) σε συνάρτηση με το έτος αποφοίτησης, Πανεπιστήμιο αποφοίτησης)

• Διδακτικές ανάγκες Τμήματος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


153