Κενή θέση Λειτουργού Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ινστιτούτο Κύπρου


Το Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει θέση Λειτουργού της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από έντονο ενδιαφέρον για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την επιθυμία να εργαστεί σε ένα υγιές ακαδημαϊκό περιβάλλον όπου θα καταξιωθεί ως επαγγελματίας. Θα πρέπει να είναι άτομο με ισχυρά κίνητρα, με εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες καθώς και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ικανό να χειρίζεται πολλές εργασίες κατόπιν προτεραιότητας με ελάχιστη επίβλεψη, να έχει άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες καθώς και την ικανότητα να προσαρμόζεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ο λειτουργός θα τοποθετηθεί στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ινστιτούτου Κύπρου και θα αναλαμβάνει δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τη καθημερινή λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Γραφείου, συμπεριλαμβανομένων της επίβλεψης, υλοποίησης και διοικητικής υποστήριξης των υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων. Θα παρέχει επίσης γενική υποστήριξη σε άλλες δραστηριότητες του Γραφείου, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της διευκόλυνσης των διαδικασιών εισαγωγής και πρόσληψης των φοιτητών καθώς και την δημόσια προβολή και επικοινωνία του Γραφείου. Ο λειτουργός θα αναφέρει στον προϊστάμενο του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Καθήκοντα και Υπευθυνότητες

Πιο συγκεκριμένα ο ιδανικός υποψήφιος:

 • Θα παρέχει υποστήριξη σε θέματα σχετικά με την διαπίστευση καινούριων και την αξιολόγηση των ήδη διαπιστευμένων προγραμμάτων.
 • Θα βοηθάει στην ανάπτυξη και αναθεώρηση διάφορων επίσημων εγγράφων, του ακαδημαϊκού ημερολογίου και άλλων σχετικών εργασιών, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και ανανέωση των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Κύπρου και στο ενημερωτικό υλικό.
 • Θα ασχολείται με θέματα σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών, καθοδηγώντας τους μελλοντικούς αιτητές κατά τη διαδικασία αίτησης, από την επίδειξη ενδιαφέροντος μέχρι και την εισαγωγή τους.
 • Θα είναι ενήμερος για καινούριες στρατηγικές πρόσληψης φοιτητών και θα βοηθάει στην οργάνωση εκδηλώσεων προώθησης των προγραμμάτων του Ινστιτούτου.
 • Συντονισμός με το ακαδημαϊκό προσωπικό για τη διεκπεραίωση των μαθημάτων, διαλέξεων, εργαστηρίων κλπ.
 • Θα παρέχει υποστήριξη σε διάφορες επιτροπές: θα παρέχει βοήθεια στην προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης, προετοιμασία των εγγράφων που θα αξιολογηθούν, πρακτικά συνεδριάσεων κτλ.
 • Θα παρέχει υποστήριξη στον προϊστάμενο του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξωτερικές σχέσεις και επαφές με κυβερνητικούς και με άλλους βασικούς φορείς καθώς και στο επικοινωνιακό κομμάτι που σχετίζεται με ακαδημαϊκά θέματα.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε θέμα σχετικό με τη θέση θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προηγούμενης εμπειρίας σε υποστήριξη διοικητικού ή συντονιστικού προσωπικού.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση γραφειακών τεχνολογιών πληροφορικής.
 • Ικανότητα χειρισμού πολλών εργασιών και αλλαγής προτεραιοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες, με ελάχιστη επίβλεψη.
 • Υψηλό επίπεδο επικοινωνιακών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων και ικανότητα προσαρμογής σε πολυπολιτισμικό/πολυεθνικό περιβάλλον.
 • Υψηλό επίπεδο οργανωτικών ικανοτήτων καθώς και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.

Η πρόσληψη θα είναι πλήρους απασχόλησης, αρχικά για περίοδο δύο (2) ετών με προοπτική ανανέωσης του συμβολαίου.

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα εργασίας του Ινστιτούτου Κύπρου (http://jobboard.cyi.ac.cy/).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


105