Μάμας Θεοδώρου: «Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη Μονάδων Υγείας» από το ΑΠΚ


Ένα νέο, καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο «Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη Μονάδων Υγείας», θα προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Είναι η αρχή μιας νέας σειράς προγραμμάτων κατάρτισης που σχεδιάζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με στόχο να συμβάλει, με τον τρόπο του και την ιδιαίτερη αποστολή του, στην προώθηση της διά βίου μάθησης, την ανάπτυξη της απασχόλησης και την επανεκκίνηση της οικονομίας μας.

Γι' αυτή τη νέα και ενδιαφέρουσα προσπάθεια, μιλήσαμε τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Προγράμματος, καθηγητή κ. Μάμα Θεοδώρου.

Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης

ΕΡ: Κύριε Θεοδώρου, ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος και ποιές ανάγκες εξυπηρετεί μέσα στην οικονομική και κοινωνική συγκυρία που περνάμε;

ΕΡ: Σκοπός του Προγράμματος Κατάρτισης, το οποίο για πρώτη φορά προσφέρει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, είναι η παροχή ενός συνόλου γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία των κάθε είδους μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας καθώς και στην οικονομική, διοικητική και γραμματειακή τους υποστήριξη. Το Πρόγραμμα έχει στόχο να αναδείξει επαγγελματίες στο χώρο της γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών υγείας. Είτε εργάζονται ήδη σε αντίστοιχη θέση και θέλουν να μετεξελιχθούν σε ολοκληρωμένους επαγγελματίες, είτε αναζητούν τώρα θέση στην αγορά εργασίας. Επομένως είναι ένα πρόγραμμα με σαφή προσανατολισμό στην επαγγελματική κατάρτιση. Μέσα στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο αντιλαμβάνεται το σκοπό αυτό ως μέρος της αποστολής του: να βοηθήσει δηλαδή στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην (επανα)κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού καινα συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας.

Ωστόσο το Πρόγραμμα δεν έχει ως μόνο στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης. Έρχεται, παράλληλα, να συμβάλει στην προώθηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας, όπως την υλοποίηση του ΓΕΣΥ, την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, την εφαρμογή νέων συστημάτων χρηματοδότησης στα νοσοκομεία κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν απαιτήσεις σε επαρκώς καταρτισμένο προσωπικό, όχι μόνο για τον δημόσιο αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα κληθεί να συμβληθεί με το ασφαλιστικό σύστημα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων

ΕΡ: Δηλαδή, σε ποιούς απευθύνεται το πρόγραμμα; Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να συμμετέχει κανείς σ΄αυτό;

ΑΠ: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων: Η πρώτη είναι οι νέοι άνθρωποι που επιζητούν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον στον τομέα της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης ιατρικών υπηρεσιών (ιατρικές γραμματείες ιατρείων και εργαστηρίων, γραμματείες, γραφεία κίνησης και διοικητικές υπηρεσίες νοσοκομείων και κλινικών, ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς κλπ).

Η δεύτερη κατηγορία είναι άτομα που εργάζονται ήδη σε αντίστοιχες θέσεις δημόσιων ή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, τα οποία δεν έχουν κάποια ειδική εκπαίδευση στη διοίκηση μονάδων υγείας και που αντιλαμβάνονται την ανάγκη να δημιουργήσουν προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη.  Π.χ. γραμματείες ιατρείων και εργαστηρίων, άτομα που απασχολούνται σε μονάδες υγείας, δημόσιες ή ιδιωτικές, στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών οργανισμών, φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού, στελέχη μη κυβερνητικών οργανισμών στον ευρύτερο τομέα της υγείας και της κοινωνικής προστασίας κλπ. Πολλοί απ’ αυτούς, μολονότι απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, δεν είχαν λάβει ποτέ κάποια ειδική εκπαίδευση σε διοικητικά θέματα υγείας. Αντιλαμβάνονται λοιπόν την ανάγκη να αποκτήσουν εξειδικευμένη κατάρτιση, ώστε να σταθεροποιήσουν τη θέση τους στον κλάδο και να βελτιώσουν την προοπτική τους και την εξέλιξή τους.

Ελάχιστη προϋπόθεση για να υποβάλει κάποιος αίτηση είναι η κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου καθώς και η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να μπορεί να το παρακολουθεί εξ αποστάσεως. Και εδώ να σημειώσουμε πως οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου www.ouc.ac.cyμέχρι τις 10 Ιουλίου 2013.

Οι γνώσεις που προσφέρει  το πρόγραμμα

ΕΡ: Τι γνώσεις παίρνει κανείς μέσα από το πρόγραμμα; Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα;

ΑΠ:  Ας σκεφτούμε τις ανάγκες που έχει μια σύγχρονη μονάδα υγείας, όποια κι αν είναι αυτή, από ιατρείο μέχρι κλινική ή νοσοκομείο. Το προσωπικό της πρέπει να γνωρίζει πώς να οργανώνει και να προγραμματίσει τη λειτουργία της, πώς να διαχειρισθεί και να συμπεριφερθεί στους ασθενείς της, να γνωρίζει τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας, να τηρεί ιατρικό φάκελο σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή, να γνωρίζει τις διαδικασίες διακίνησης των ασθενών σε νοσοκομεία και κλινικές, να γνωρίζει ποια βιβλία ασθενών και ποια φορολογικά βιβλία πρέπει να τηρεί η μονάδα, τις διαδικασίες χρέωσης των ασθενών στους ασφαλιστικούς φορείς και τις ασφαλιστικές εταιρείες, να γνωρίζει τα βασικά προγράμματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στην υγεία, κλπ. Ε, λοιπόν αυτές ακριβώς τις γνώσεις και τις αντίστοιχες δεξιότητες στοχεύει να προσφέρει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης.

Με τη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΕΡ: Είπατε "να παρακολουθεί το πρόγραμμα εξ αποστάσεως". Τι σημαίνει αυτό;

ΑΠ: Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα πανεπιστήμιο της σύγχρονης εποχής και της σύγχρονης τεχνολογίας που υπηρετεί την οργανωμένη δια βίου εκπαίδευση, με τη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρει, υλοποιούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό, οι διαλέξεις, οι ασκήσεις και οι εργασίες γίνονται μέσω διαδικτύου. Μόνο σε ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις και στις τελικές εξετάσεις χρειάζεται η φυσική παρουσία. Έτσι ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει την ευχέρεια να αποφασίσει μόνος του ποιές ώρες τον εξυπηρετεί να διαθέσει για την εκπαίδευσή του. Δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί ούτε από τον τόπο κατοικίας του ούτε από την εργασία του. Είναι φανερό, ότι, αυτό παρέχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα στην εκπαίδευση ανθρώπων που εργάζονται και δεν μπορούν να αφήσουν τη δουλειά τους, καθώς και όσων δεν αντέχουν το οικονομικό κόστος να μεταβούν σε άλλο τόπο για εκπαίδευση/κατάρτιση.

Καθηγητές όχι μόνο υπάρχουν αλλά υπάρχει ξεχωριστός καθηγητής - σύμβουλος για κάθε ομάδα εκπαιδευομένων. Μάλιστα ο ρόλος του δεν εξαντλείται στις διαλέξεις και τις εξετάσεις, αλλά λειτουργεί ως σύμβουλος του τμήματος που εποπτεύει. Δίνει ασκήσεις και εργασίες, κάνει διορθώσεις και συστάσεις και έχει τακτική προσωπική επαφή και επικοινωνία με κάθε καταρτιζόμενο. Απλώς, όλα αυτά γίνονται μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας.

Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση

ΕΡ: Πέραν της διδακτικής μεθόδου, σε ποιά σημεία εσείς θα εντοπίζατε τον καινοτομικό χαρακτήρα του προγράμματος;

ΑΠ: Θα την εντόπιζα σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι η φυσιογνωμία του Προγράμματος που είναι έντονα προσανατολισμένη προς τη συγκεκριμένη και εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση.

Το δεύτερο σημείο είναι το εξής. Διεθνώς, η φιλοσοφία της διά βίου εκπαίδευσης είναι, να παρέχεται η γνώση σε ενότητες, κάθε μια από τις οποίες αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες "εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες". Το Πρόγραμμα για το οποίο συζητάμε, αν και πρόγραμμα κατάρτισης, είναι αυτής της φιλοσοφίας. Η παρακολούθησή του αφενός οδηγεί στη λήψη ενός "Διπλώματος Κατάρτισης" και αφετέρου "πιστώνει" τον καταρτιζόμενο με έναν αριθμό "εκπαιδευτικών μονάδων"(ECTS). Δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί κομμάτι προπτυχιακής εκπαίδευσης, και όχι απλώς ένα σεμινάριο μακράς διάρκειας. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε συνοδεύεται με τα προαναφερθέντα εκπαιδευτικά μέσα (ασκήσεις, εξετάσεις κλπ). Νομίζω ότι τώρα γίνεται αρκετά κατανοητό για ποιό λόγο είναι καινοτομικό και για ποιό λόγο του αποδίδουμε τόση σημασία.

ΕΡ: Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια για τη διάρκεια, τις υποχρεώσεις  και το κόστος του προγράμματος;

ΑΠ:: Το Πρόγραμμα έχει μονοετή διάρκεια, από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο. Είναι δομημένο σε 6 θεματικές ενότητες και περιλαμβάνει μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, διαλέξεις, ασκήσεις, εργασίες και τελική εξέταση σε κάθε ενότητα.    Πρέπει να πω, ότι όλα αυτά δεν είναι για κάνουν το πρόγραμμα "δύσκολο". Το αντίθετο ακριβώς. Είναι τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα μέσα με τα οποία ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει στο Πρόγραμμα και αναπτύσσει τη γνώση και τις δεξιότητές του.Το συνολικό κόστος του Προγράμματος είναι 1.200 ευρώ, ώστε να μπορέσει το Πρόγραμμα να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από όσο γίνεται περισσότερους. Ας μη ξεχνάμε ποιός είναι ο στόχος του: Να βοηθήσει στην προώθηση της απασχόλησης και του επαγγελματισμού. Να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομικής ζωής.

Να αξιοποιήσουν την ευκαιρία.

ΕΡ:  Αν θέλατε να κλείσετε με κάτι, τι θα λέγατε;

ΑΠ: :Θέλω να παροτρύνω όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της υγείας να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Να δώσουν κίνητρα στους συνεργάτες και το προσωπικό τους να συμμετέχει και να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα. Γι’ αυτούς προσφέρεται και πρέπει να το αξιοποιήσουν. Ξεκινάμε κάτι καινούργιο, που θα ενισχύσει τον επαγγελματισμό και την ποιότητα της εργασίας στον ευρύ και τόσο σημαντικό τομέα της υγείας. Που θα βελτιώσει την ποιότητα της δουλειάς τους και θα βοηθήσει στην καλύτερη συνεργασία τους με τον ΟΑΥ και τις ιδιωτικές ασφαλίσεις. Που θα βοηθήσει τους νέους ανθρώπους να οικοδομήσουν ένα επαγγελματικό προφίλ για ένα χώρο στον οποίο ίσως σήμερα δεν υπάρχουν οριοθετημένα επαγγελματικά προσόντα, που όμως αύριο θα υπάρχουν.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


53