Μπαρόζο: ''Πράσινη'' οικονομία, υγεία, νέες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν 20 εκατομ. θέσεις εργασίας στην ΕΕ


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, η πρόταση εστιάζεται στην πλευρά της ζήτησης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, επισημαίνοντας τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις προσλήψεις, μειώνοντας τους φόρους επί της εργασίας ή υποστηρίζοντας περισσότερο την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
Προσδιορίζει επίσης τους τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στο μέλλον: «πράσινη» οικονομία, υπηρεσίες του τομέα της υγείας και τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η εργασιακή και κοινωνική διάσταση της διακυβέρνησης της ΕΕ και προσδιορίζει τρόπους στενότερης συμμετοχής των εκπροσώπων των εργοδοτών και των εργαζομένων στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

20 εκατομμύρια θέσεις για ''πράσινη'' οικονομία

Ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια στρατηγική δημιουργίας θέσεων εργασίας για να ''αντιμετωπίσει το απαράδεκτο επίπεδο ανεργίας της''.
Όπως είπε, η ''πράσινη'' οικονομία, η υγεία και οι νέοι τεχνολογικοί τομείς θα δημιουργήσουν συνολικά πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.
Τα κράτη μέλη, σημείωσε, πρέπει να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες, να κινητοποιήσουν τους υπάρχοντες πόρους και να τονώσουν την αγορά εργασίας τους σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές τους πολιτικές απασχόλησης.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει προτάσεις με τις οποίες τα κράτη μέλη καλούνται να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη ζήτηση εργατικού δυναμικού, όπως η καθιέρωση επιδοτήσεων πρόσληψης που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, η (ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη) στροφή από τους φόρους επί της εργασίας στους περιβαλλοντικούς φόρους ή η στήριξη της αυτοαπασχόλησης. Η «δέσμη μέτρων για την απασχόληση» αποσκοπεί επίσης να δημιουργήσει μια πραγματική αγορά εργασίας της ΕΕ.

Γεωγραφική «χαρτογράφηση» των θέσεων εργασίας
Για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της κατάλληλης θέσης εργασίας από όσους αναζητούν εργασία, η δέσμη μέτρων προτείνει τη μετατροπή της πύλης αναζήτησης εργασίας του δικτύου EURES σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό εργαλείο τοποθέτησης και πρόσληψης εργαζομένων και προβλέπει (από το 2013) καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές αυτοεξυπηρέτησης που θα παρέχουν αμέσως στους χρήστες σαφή γεωγραφική «χαρτογράφηση» των θέσεων εργασίας που προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση ανοίγει το δρόμο για την ενίσχυση του συντονισμού και της παρακολούθησης των πολιτικών απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ, σύμφωνα με την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ.

Πίνακα ελέγχου
Από το 2013, και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, η Επιτροπή σχεδιάζει να εισαγάγει έναν πίνακα ελέγχου, προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο που επιτελούν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των εθνικών τους σχεδίων απασχόλησης.
Για να ενισχυθεί η συμμετοχή των ενωσιακών και των εθνικών κοινωνικών εταίρων στη χάραξη της πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, η Επιτροπή έχει υποβάλει σχέδια για την ανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο ΕΕ και την παρακολούθηση της εξέλιξης των μισθών.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


42