Νέα απάντηση ΥΠΠ προς ΑΚΕΛ: Αναλυτικά η αύξηση θέσεων των φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε απάντηση της νέας ανακοίνωσης  και δηλώσεων του ΑΚΕΛ σχετικά με τις θέσεις των νεοεισερχόμενων, πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) αναφέρει τα ακόλουθα:

Οι θέσεις που παραχωρούνται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά σε νεοεισερχόμενους πρωτοετείς φοιτητές στα δύο Πανεπιστήμια χωρίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

Α. Θέσεις νεοεισερχόμενων πρωτοετών φοιτητών για τις οποίες καταβάλλει δίδακτρα το κράτος.

Το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015, ενέκρινε τις πιο κάτω θέσεις:

Πίνακας 1

 

Θέσεις  νεοεισερχομένων φοιτητών για τις οποίες καταβάλλονται δίδακτρα από το κράτος

2013-2014

 

2014-2015

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

1172

1215

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

444

475

Συγκρίνοντας τον περσινό με το φετινό αριθμό θέσεων για τις οποίες καταβάλλονται δίδακτρα από το κράτος, προκύπτει ότι υπάρχει αύξηση κατά 43 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 31 θέσεις στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο  Κύπρου.

Β. Θέσεις για τις οποίες δεν προκύπτει πρόσθετο κόστος για το κράτος

Την περσινή χρονιά, τα δύο δημόσια πανεπιστήμια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να δώσουν τις πιο κάτω πρόσθετες θέσεις σε νεοεισερχομένους πρωτοετείς φοιτητές χωρίς κόστος το κράτος. Για το γεγονός αυτό, είχε ενημερωθεί το ΥΣ, το οποίο τις συμπεριέλαβε στις σχετικές Αποφάσεις του. 

Πίνακας 2

 

Θέσεις  νεοεισερχομένων φοιτητών χωρίς κόστος για το κράτος

2013-2014

Πανεπιστήμιο Κύπρου

100

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

37

Για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, το ΥΠΠ, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες για τη χρηματοδότηση των σπουδών των παιδιών τους, ως συνέπεια της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης και της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Κύπρος, έχει αποστείλει επιστολή στο ΠΚ και το ΤΠΚ, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2014, ζητώντας από τα Πανεπιστήμια να διερευνήσουν τη δυνατότητα παραχώρησης επιπρόσθετων θέσεων σε νεοεισερχόμενους, πρωτοετείς φοιτητές, πέραν του αριθμού που έχει εγκρίνει το ΥΣ.  Αναμένεται η απάντηση των δημόσιων πανεπιστημίων όσον αφορά στις εν λόγω θέσεις για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015.

Για το θέμα αυτό, το ΥΠΠ απέστειλε επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2014, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος (Αρ. 23.06.010.03.651) του βουλευτή του ΑΚΕΛ, κ Γιώργου Λουκαϊδη. 

Γ. Κατανομή θέσεων κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων  

Κατά την περσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013-2014 για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, ημερομηνίας 1 Ιουλίου 2013, ο τέως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοίνωσε τους πιο κάτω αριθμούς θέσεων.

Πίνακας 3

 

Θέσεις  νεοεισερχομένων φοιτητών που ανακοινώθηκαν από το ΥΠΠ

2013-2014

Πανεπιστήμιο Κύπρου

1425

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

509

 Οι πιο πάνω αριθμοί, προέκυψαν ως εξής:

 • Πανεπιστήμιο Κύπρου: 
  • 1117 θέσεις που ενέκρινε το ΥΣ για τις οποίες προκύπτει κόστος για το κράτος
  • 100 θέσεις που θα παραχωρούνταν χωρίς κόστος για το κράτος
  • 153 θέσεις για αντιμετώπιση των διαρροών ώστε να μη μείνουν αδιάθετες θέσεις στο ΠΚ*   
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
   • 444 θέσεις που ενέκρινε το ΥΣ, για τις οποίες προκύπτει κόστος για το κράτος
   • 37 θέσεις που θα παραχωρούνταν χωρίς κόστος για το κράτος  
   • 28 θέσεις για αντιμετώπιση των διαρροών ώστε να μη μείνουν κενές θέσεις στο ΤΠΚ*   

*Όσον αφορά στις πρόσθετες θέσεις για αντιμετώπιση των διαρροών στο ΠΚ και το ΤΠΚ, διευκρινίζεται ότι αρκετοί φοιτητές που εξασφαλίζουν θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, επιλέγουν να φοιτήσουν εντέλει στην Ελλάδα, εγκαταλείποντας τη θέση που αρχικά είχαν εξασφαλίσει στα ΑΑΕΙ της Κύπρου, μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Ως εκ τούτου, για να μη μένουν αδιάθετες θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, το ΥΠΠ, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, ανακοινώνει αυξημένο αριθμό θέσεων, σε σχέση με τον εγκεκριμένο από το ΥΣ, για να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των προσφερόμενων θέσεων στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.  Η πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί και για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015.    

Δ. Υπεράριθμες θέσεις σε ειδικές κατηγορίες

Βάσει των «περί Υπεράριθμων Θέσεων, σε ειδικές κατηγορίες στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, Κανονισμών του 2009», καθώς επίσης βάσει του περί Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου, κάθε χρόνο στο συνολικό αριθμό θέσεων που εγκρίνει το ΥΣ παραχωρούνται επιπλέον θέσεις ως υπεράριθμες.

Εν κατακλείδι, βάσει των πιο πάνω στοιχείων, είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2014, ενέκρινε αυξημένο αριθμό θέσεων νεοεισερχόμενων πρωτοετών φοιτητών στο ΠΚ και το ΤΠΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σε σχέση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (43 επιπλέον θέσεις στο ΠΚ και 31 στο ΤΠΚ). Καταβάλλεται επίσης κάθε δυνατή προσπάθεια όπως τα δύο δημόσια πανεπιστήμια παραχωρήσουν επιπρόσθετες θέσεις χωρίς κόστος για το κράτος για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Νοείται ότι κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων για το 2014-2015 θα παραχωρηθούν επιπρόσθετες θέσεις για αντιμετώπιση των διαρροών, καθώς επίσης και υπεράριθμες θέσεις σε ειδικές κατηγορίες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


89