Νέα σχολικά εγχειρίδια και εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία Μέσης Τεχνικής από 2019-2020


 Τα συνεχώς μεταβαλλόμενα τοπικά και διεθνή οικονομικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα επιβάλλουν την εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(ΜΤΕΕΚ)προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων Σπουδών της και στην αναβάθμιση του διδακτικού υλικού. Οι αλλαγές αυτές θέτουν τις βάσεις για τη λειτουργία ενός στοχευμένου προγράμματος σπουδών, το οποίο προσφέρει στους/στις μαθητές/μαθήτριες της ΜΤΕΕΚ καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής επιτυχίας, αλλά και περισσότερες δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Αναφορικά με το διδακτικό υλικό, η Επιθεώρηση της ΜΤΕΕΚ, με την στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,  μελέτησε το υφιστάμενο διδακτικό υλικό σε Κύπρο και Ελλάδα, προκειμένου να διαγνωστεί, αν οι ανάγκες που προκύπτουν από τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα, μπορούν να ικανοποιηθούν από το υφιστάμενο υλικό ή αν υπάρχει ανάγκη για αναθεώρηση ή/και συγγραφή νέων βιβλίων. Η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, επέλεξαν 110 νέους τίτλους βιβλίων των ΕΠΑΛ Ελλάδας (εκδόσεις ΙΤΥΕ), τα οποία θα ενταχθούν για πρώτη φορά στα διδακτικά βιβλία της σχολικής χρονιάς 2019-2020. Επίσης, η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, κατέληξε σε αριθμό σχολικών εγχειριδίων, τα οποία αφορούν σε νέες θεματικές και των οποίων η συγγραφή θα προωθηθεί άμεσα.

Η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ ετοιμάζει πλάνο διάρκειας 3–5 χρόνων για ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας, ομαδοποιώντας τις ανάγκες κατά προτεραιότητα και ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που ακολουθούνται για τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ποιότητα του διδακτικού υλικού που θα παραχθεί. Παράλληλα, με τη συγγραφή νέου υλικού, θα δίνεται στήριξη στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/μαθήτριες με την ετοιμασία συμπληρωματικού διδακτικού υλικού, καθώς και με την προσφορά στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων.

Η προσπάθεια αυτή θα αρχίσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο 2019 και θα ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


185