Νέο βιβλίο του καθηγητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Στέφανου Ευθυμιάδη


Νέο βιβλίο με τίτλο «TheAshgate Research Companion to Byzantine Hagiography» κυκλοφόρησε ο Στέφανος Ευθυμιάδης, Καθηγητής στο πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τόμου που αναφερόταν στις περιόδους κατά τις οποίες αναπτύ­χθηκε και στους τόπους όπου καλλι­εργήθηκε αυτό το πλούσιο σε κείμενα είδος της βυζαντινής λογοτεχνίας (βλ. Πλατφόρμα 2, σ. 14), εκδόθηκε και ο δεύτερος τόμος του Εγχειριδίου της Βυ­ζαντινής Αγιολογίας από τις εκδόσεις Ashgate του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο τόμος αυτός φέρει τον ενδεικτικό υπό­τιτλο «GenresandContexts» που μπο­ρεί να αποδοθεί με τις λέξεις «τα γραμ­ματειακά είδη και το πλαίσιό τους».

Τα δεκαεπτά κεφάλαια που συνθέτουν τον δεύτερο αυτό τόμο αποτελούν τον καρπό εργασίας εκλεκτής ομάδας που ειδικεύονται στη μελέτη του χώρου αυ­τού και προέρχονται από τη Γαλλία, τις Η.Π.Α., το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Δανία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Όπως και ο πρώτος τόμος, το βιβλίο αυτό απευθύ­νεται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε εκείνους που ειδικότερα ενδιαφέρονται για τη βυζαντινή και μεσαιωνική λογο­τεχνία, τη θεολογία και την ιστορία της θρησκείας καθώς και τη θεωρία της λογοτεχνίας. Συγγραφέας πολλών κε­φαλαίων και επιστημονικός επιμελητής του είναι ο Στέφανος Ευθυμιάδης που με τη δημοσίευση αυτή ολοκληρώνει έναν 10ετή κύκλο ενασχόλησης με το δίτομο αυτό έργο.

Για τους ένδεκα αιώνες στους οποίους εκτείνεται ως ιστορική περίοδος το Βυ­ζάντιο ήταν πολλοί οι επώνυμοι και οι ανώνυμοι συγγραφείς που με τα κείμε­νά τους τίμησαν μια πλειάδα αγίων, πε­ρισσότερο ή λιγότερο γνωστών στους πιστούς τότε και σήμερα. Ως γραμμα­τειακό είδος η βυζαντινή αγιολογία χα­ρακτηρίστηκε από μεγάλη δυναμική και εκφραστική ποικιλία που αποτυπώθη­καν στο πλήθος των επιμέρους ειδών στα οποία εκείνη διακλαδώθηκε. Από την εμφάνιση του είδους τον 4ο μ.Χ. αι­ώνα μέχρι το τέλος του Βυζαντίου τον 15ο αιώνα τα αγιολογικά κείμενα δεν έπαψαν να ελκύουν συγγραφείς και κοινό έτσι ώστε μέσα από μια διαδικα­σία αλληλεπίδρασης και όσμωσης να το καταστήσουν είδος που γνώρισε περισσότερο περιόδους δημιουργικής εξέλιξης παρά στασιμότητας.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


239