Ο Ρόλος των Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων Βιομηχανίας στην Ανάπτυξη


  • Πώς όμως θα προαχθεί η παραγωγή νέας γνώσης;
  • Πώς θα αξιοποιηθεί η νέα γνώση που έχει παραχθεί και παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα της Κύπρου;

Τα «Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με τον Επιχειρηματικό Κόσμο» συστάθηκαν ακριβώς για να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα δύο ερωτήματα, που αποτελούν θεμελιώδους σημασίας άξονες ανάπτυξης του τόπου μας

Σε τι λοιπόν μπορούν να συνεισφέρουν τα «Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με τον Επιχειρηματικό Κόσμο» και πώς το όλο εγχείρημα μπορεί να αποδώσει καρπούς για την κοινωνία;

  1. 1.Τα «Γραφεία Διασύνδεσης»: Μπορούν να βοηθήσουν επιστήμονες των πανεπιστημίων και των ερευνητικών μας κέντρων στην μετουσίωση της νέας γνώσης που παράγουν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία αποτελούν τη βάση για τη μαζική παραγωγή νέων προϊόντων, που με τη σειρά τους, μπορούν να τονώσουν την εξωστρέφεια της εθνικής παραγωγής μας.
  2. 2.Τα «Γραφεία Διασύνδεσης»: Μπορούν να δημιουργήσουν μεθοδολογικό σύστημα ανίχνευσης

(α)   των ερευνητικών αναγκών της βιομηχανίας από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, και αντίστροφα,

(β)   της προσφοράς νέας γνώσης των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων που μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή νέων εμπορικών προϊόντων, από τη βιομηχανία.

  1. 3.Τα «Γραφεία Διασύνδεσης»: Μπορούν να δημιουργήσουν οργανωμένο σύστημα προώθησης νέων επιστημόνων και αποφοίτων των πανεπιστημίων σε θέσεις εργασίας που απαιτούν προσδιορισμένο προφίλ προσόντων και εμπειρίας.

Κάποιες ενστάσεις που διατυπώνονται, όπως

*Ομιλία Υπουργού Παιδειας στην εκδήλωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου «Ο ρόλος των Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημίων Βιομηχανίας στην Ανάπτυξη»

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


178