Οι εγγραφες στα Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία


 

Σημειώνεται ότι ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου θα λειτουργήσει μόνο στα σχολεία που θα εγγραφεί ικανοποιητικός αριθμός μαθητών. Το πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου αρχίζει την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012 και λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013.


Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί τους γονείς και κηδεμόνες ότι η συμμετοχή των μαθητών στο θεσμό του Ολοήμερου Σχολείου είναι προαιρετική. Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο θεσμό του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού και Ειδικού Σχολείου πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο σχολείο τους το «ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ» (Υ.Π.Π. ΟΣ 5 - για παιδιά που φοιτούν στα Δημοτικά Σχολεία ή Υ.Π.Π. ΟΣ 5Α - για παιδιά που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία). Οι μαθητές μπορούν να προμηθευθούν το σχετικό έντυπο από το σχολείο. Οι εγγραφές θα γίνονται από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012.

 

Σχολεία τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος που ακολουθεί, αλλά για οποιουσδήποτε λόγους δε θα ενταχθούν τελικά στο θεσμό, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την Υπηρεσία των Ολοήμερων Σχολείων τηλεφωνικώς (22809543, 22800795) ή μέσω τηλεομοιότυπου (22512783)

Σχολεία τα οποία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο θεσμό κατά την περυσινή σχολική χρονιά και δεν αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί, θα μπορούν να ενταχθούν στο θεσμό σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια σχολεία τελικά δε θα λειτουργήσουν ως Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία. Σε τέτοια περίπτωση θα ειδοποιηθούν σχετικώς οι διευθύνσεις των Σχολείων από την Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων περί τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κριτήρια εφαρμογής του θεσμού στα Δημοτικά Σχολεία:

 

(α) Για σχολεία στα οποία δικαίωμα φοίτησης στο ολοήμερο έχουν οι μαθητές των  τάξεων   Δ’ - Στ’:

 

 

Σχολεία με μέχρι 60 μαθητές στο Β’

κύκλο

-   Να εγγραφούν στο ολοήμερο τουλάχιστον 16 παιδιά του Β’ κύκλου

Σχολεία με 60 έως 120 μαθητές στο Β’ κύκλο

-   Να εγγραφούν στο ολοήμερο τουλάχιστον 24 παιδιά του Β’ κύκλου

Σχολεία με 120 μαθητές και πάνω στο Β’ κύκλο

-   Να εγγραφούν στο ολοήμερο τουλάχιστον 36 παιδιά του Β’ κύκλου

 

 

(β) Για σχολεία στα οποία δικαίωμα φοίτησης στο ολοήμερο έχουν οι μαθητές όλων των

 

τάξεων (*):

 

Σχολεία με μέχρι 60 μαθητές

-   Να εγγραφούν στο ολοήμερο τουλάχιστον 16 παιδιά

Σχολεία με 60 έως 120 μαθητές

-   Να εγγραφούν στο ολοήμερο τουλάχιστον 24 παιδιά

Σχολεία με 120 μαθητές και πάνω

-   Να εγγραφούν στο ολοήμερο τουλάχιστον 36 παιδιά

 

(γ) Τα σχολεία που βρίσκονται σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ή σε υποβαθμισμένες, ακριτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και τα Ειδικά Σχολεία, εξαιρούνται από την πιο πάνω διαδικασία και μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς περιορισμούς, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και ότι θα δημιουργηθεί τουλάχιστον μια βιώσιμη ομάδα παιδιών (όχι κάτω από 10 παιδιά).

 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στην Υπηρεσία Ολοήμερων Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα τηλ. 22809543 και 22800795

 


 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


121