Οι συνολικές μειώσεις μισθών και συντάξεων του δημοσίου από 1η Ιουνίου 2013


 Άλλα πέντε νομοσχέδια κατατέθηκαν σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Τρόικα και της προσπάθειας εξυγίανσης και διάσωσης της κυπριακής οικονομίας, νομοσχέδια στα οποία περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις πρόσθετων μισθολογικών αποκοπών μισθών και συντάξεων στο δημόσιο τομέα, με εκτιμώμενη πρόσθετη ετήσια εξοικονόμηση στα 23 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις του δημοσίου που προτείνεται όπως ισχύσουν από την 1η Ιουνίου κυμαίνεται κλιμακωτά μεταξύ 0,8% και 14,5%.

Στα νομοσχέδια αυτά περιλαμβάνεται, επίσης, τροποποίηση του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, που προβλέπει αύξηση, από 1η Ιανουαρίου 2013, του συντελεστή εταιρικού φόρου από 10% σε 12,5%, για σκοπούς υλοποίησης των προνοιών της Απόφασης της Ομάδας του Ευρώ με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2013.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Απόφαση αυτής, όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, ενημερώνοντας σχετικώς τη Βουλή, αυξάνεται τόσο ο συντελεστής του εταιρικού φόρου, όσο και ο συντελεστής έκτακτης εισφοράς για την Αμυνα στους τόκους καταθέσεων και ο συντελεστής του τραπεζικού τέλους.

Συμφώνως του ισχύοντος νόμου περί εκτάκτου εισφοράς για την Άμυνα, πρόσωπα που είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία καταβάλλουν έκτακτη εισφορά για μερίσματα που λαμβάνονται, ή λογίζεται ότι λαμβάνονται, σε ποσοστό 20% στο ποσό του μερίσματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και σε ποσοστό 17% όπως θα ίσχυε από 1ης Ιανουαρίου 2014, καθώς και, για ποσό τόκου που λαμβάνεται ή πιστώνεται, σε ποσοστό 15% επί του ποσού των τόκων. Με το τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και εφ` όσον υπερψηφισθεί σε νόμο, η έκτακτη εισφορά σε τόκους θα αυξηθεί σε ποσοστό 30%.

Το νομοσχέδιο δεν τροποποιεί τις επιφυλάξεις αναφορικά με μερίσματα που λαμβάνονται ή λογίζεται ότι λαμβάνονται, το δικαίωμα επιστροφής της παρακρατηθείσας έκτακτης εισφοράς επί των τόκων πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο 3% στην περίπτωση ατόμου του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ ετησίως, ούτε την έκτακτη εισφορά στο μειωμένο ποσοστό 3% για κάθε άτομο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, για τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως της κυπριακής Κυβέρνησης, από χρεώγραφα αναπτύξεως της Κυβέρνησης καθώς και τόκους που λαμβάνει ή πιστώνεται Ταμείο Προνοίας ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τροποποιήσεις ζητεί η Κυβέρνηση από τη Βουλή και για το νόμο περί επιβολής ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος με στόχο την αύξηση του συντελεστή του ειδικού φόρου  των πιστωτικών ιδρυμάτων από 0,11% σε 0,15%. Παράλληλα, προνοείται περαιτέρω μείωση της τάξης του 3% απο την 1η Ιανουαρίου 2014.

Μειώσεις σε απολαβές και συντάξεις δημοσίου

Σχετικά με τις μειώσεις απολαβών και συντάξεων των αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η εισήγηση της Κυβέρνησης είναι για νέα νομοθετική πρόνοια, με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2013, έτσι ώστε οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και η μηνιαία σύνταξη να μειώνονται ως ακολούθως:

Από ένα σεντ και άνω έως χίλια ευρώ κατά ποσοστό 0,8%, από χίλια ευρώ και ένα σεντ και άνω έως χίλια πεντακόσια ευρώ κατά ποσοστό 7,3%, από χίλια πεντακόσια ευρώ και ένα σεντ και άνω έως δύο χιλιάδες ευρώ κατά ποσοστό 9,3%, από δύο χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ και άνω έως τρεις χιλιάδες ευρώ κατά ποσοστό 10,5%, από τρεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ και άνω έως τέσσερεις χιλιάδες ευρώ κατά ποσοστό 13% και από τέσσερεις χιλιάδες ευρώ και ένα σεντ και άνω κατά ποσοστό 14,5%.

Με την ίδια νομοθεσία, που προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, 2014, οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές ή και η μηνιαία σύνταξη πέραν του ενός ευρώ μειώνονται κατά 3%, επιπρόσθετα από τις άλλες μειώσεις.

Ήδη, με νόμο του 2012, μειώνονται κλιμακωτά οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές και συντάξεις των αξιωματούχων, των εργοδοτουμένων και των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφορειών και συγκεκριμένα, με ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2012, για μηνιαίες απολαβές / συντάξεις μέχρι 1.000 ευρώ δεν υπάρχει καμμία μείωση, από €1.001 έως €1.500 υπάρχει μείωση 6,5%, από €1.501 έως €2.000 μείωση 8,5%, από €2.001 έως €3.000 μείωση 9,5%, από €3.001 έως €4.000 μείωση 11,5% και πέραν των €4.001 η μείωση είναι κατά 12,5%.

Η συνολική μείωση των απολαβών και των συντάξεων, χωρίς τη μείωση του 3% που θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2014, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
(α) για μηνιαίες απολαβές /συντάξεις μέχρι €1.000 – μείωση 0,8%,
(β) από €1.001 έως €1.500 - μείωση 7,3%,
(γ) από €1.501 έως €2.000 - μείωση 9,3%,
(δ) από €2.001 έως €3.000 - μείωση 10,5%,
(ε) από €3.001 έως €4.000 - μείωση 13%, και
(στ) πέραν των €4.001 - μείωση 14,5%.

το paideia-news.com διευκρινιζει ότι στον πιο πάνω πίινακα έχει προστεθεί το ποσοστό που εχει αποφασιστεί να αποκοπεί για επαναδιορισμό των συμβασιουχων και των ωρομίσθιων. Άρα δεν πρόκειται για νέες περικοπές.

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


66