Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Βουλή ο Προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ


Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2016 και νομοσχέδιο που στοχεύει που αφορά τη συγκρότηση της Συγκλήτου και την ενίσχυση του ακαδημαϊκού έργου που αυτό επιτελεί .
Ο Προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει δαπάνες ύψους €51.943.000 και ισόποσα έσοδα.
Όπως αναφέρεται στην Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας
1. Οι κυριότερες δαπάνες του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2016 κατανέμονται ως ακολούθως:
Τρέχουσες δαπάνες €25.136.000
Λειτουργικές δαπάνες €6.666.900
Διαχειριστικά έξοδα €4.304.300
Κεφαλαιουχικές δαπάνες €5.065.800
Μη προβλεπόμενες δαπάνες
και αποθεματικό €10.770.000.
2. Τα κυριότερα έσοδα του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2016 κατανέμονται ως ακολούθως:
Κυβερνητική χορηγία
και συνεισφορές €31.800.000
Προπτυχιακά δίδακτρα €7.200.000
Έσοδα για χρηματοδότηση διαρθρωτικών
προγραμμάτων και σχεδίων €200.000
Διάφορες εισπράξεις €12.743.000.
Ο Προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ έχει καταρτιστεί με βάση τις ανάγκες των ακαδημαϊκών σχολών και τμημάτων του, καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.
Οι Εκπρόσωποι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στα πλαίσια της μελέτης του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ επισήμαναν ότι λόγω της καθυστέρησης στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων από πλευράς του ΤΕΠΑΚ εκκρεμεί ο οικονομικός έλεγχος αρκετών ετών.
Ειδικότερα, για τα έτη 2010 έως 2012 ο οικονομικός έλεγχος ανατέθηκε σε ιδιώτες και με το σχετικό κόστος θα επιβαρυνθεί το ΤΕΠΑΚ, αλλά το διαχειριστικό έλεγχο όπως επισήμαναν οι ίδιοι θα τον αναλάβει η Ελεγκτική Υπηρεσία.
Όσον αφορά την πρόνοια για τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού, οι πιο πάνω εκπρόσωποι υπέδειξαν ότι έπρεπε να προβλέπεται στο κείμενο του νομοσχεδίου συγκεκριμένο άρθρο, καθώς και πίνακας, στον οποίο να φαίνονται αναλυτικά οι νέες αυτές πρόσθετες θέσεις προσωπικού.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


69