Όταν η έρευνα οδηγεί σε χρήσιμα αποτελέσματα για την κοινωνία


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΥΡΟΥΛΑΣ ΧΑΠΕΣΙΗ*

Η χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ενώσεων όπως είναι γνωστό, είναι ένα από τα παγκόσμια φαινόμενα που απειλούν τα τελευταία χρόνια την υγεία και την κοινωνική σταθερότητα. Στατιστικές δείχνουν ότι ένας στους τρεις νέους Ευρωπαίους έχει καταναλώσει ναρκωτική ουσία.
Η επιστημονική πληροφόρηση καλείται να βοηθήσει την Ευρώπη να κατανοήσει τη φύση του προβλήματος των ναρκωτικών ουσιών αλλά και να ανταποκριθεί καλύτερα στο παγκόσμιο αυτό φαινόμενο. Για το λόγο αυτό το 1993 δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ‘European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)’. Κύριος στόχος του εν λόγω δικτύου είναι να συλλέξει αξιόπιστα δεδομένα από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόβλημα και τη χρήση των ναρκωτικών ενώσεων καθώς και των διαφόρων προγραμμάτων απεξάρτησης.
Μια από τις πολλές δραστηριότητες του εν λόγω δικτύου είναι ο χημικός προσδιορισμός διαφόρων ναρκωτικών/ψυχοτρόπων ουσιών όπως η αμφεταμίνη, κοκαϊνη, κανναβινοειδή κ.λπ. σε αστικά λύματα. Η χημική ανάλυση λυμάτων ως προς τέτοιες ουσίες είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη γνωστική περιοχή (Wastewater Forensics) και έχει ως αποτέλεσμα την παρακολούθηση των τάσεων της χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ενώσεων στον Ευρωπαϊκό χώρο σε πραγματικό χρόνο σε επίπεδο πληθυσμού.
Το EMCDDA σε συνεργασία με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα προσπαθεί να αναπτύξει χημικές μεθόδους και εργαλεία για την αξιολόγηση του φαινομένου της κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, τον Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε μια διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ινστιτούτων της Ευρώπης, με στόχο τη λήψη συγκρίσιμων δεδομένων που καλύπτουν 26 Ευρωπαϊκές πόλεις, με βάση μια συμφωνημένη κοινή προσέγγιση δειγματοληψίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεχίζεται με επιτυχία και το 2013, χρονιά κατά την οποία το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Nireas-IWRC του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά μαζί με άλλα 21 Ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως τίτλο: Συνεργασία για την ανάλυση παράνομων ναρκωτικών ουσιών στα αστικά λύματα σε Ευρωπαϊκές πόλεις: 2013. Στόχος του προγράμματος είναι ο ενδοεργαστηριακός έλεγχος για τον προσδιορισμό της παράνομης χρήσης ναρκωτικών ουσιών σε ευρωπαϊκούς πληθυσμούς μέσα από την ανάλυση λυμάτων με εξειδικευμένη οργανολογία. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει σε πραγματικό χρόνο το προφίλ της κοινότητας αναφορικά με τη χρήση τέτοιων ουσιών.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό ερευνητικό εργαστήριο λόγω της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια και της διαρκούς ερευνητικής του δραστηριότητας αφού ήδη βρίσκεται σε συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς για τη χημική ανάλυση φαρμακευτικών και ναρκωτικών ουσιών. Έτσι η Κύπρος από πέρσι περιλαμβάνεται στις Ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν στοιχεία που αφορούν το EMCDDA.
Ο προσδιορισμός φαρμακευτικών καθώς και ναρκωτικών ουσιών σε αστικά λύματα, και νερά, η ανάπτυξη τεχνολογιών για τη διάσπαση και απομάκρυνσή τους από τις υδάτινες αυτές μήτρες, καθώς και η εκτίμηση της επικινδυνότητας τους μετά τη διοχέτευση τους στο περιβάλλον μέσω της απόρριψης επεξεργασμένων λυμάτων που συνεχίζουν να μεταφέρουν συγκεντρώσεις τέτοιων ουσιών, αποτελεί την κύρια ερευνητική δραστηριότητα του Ερευνητικού Κέντρου με επικεφαλής τη Δρ. Δ. Φαττα-Κάσινου. Σημαντικός αριθμός εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων έχουν αναληφθεί και υλοποιηθεί από το 2004 έως και σήμερα. Σχετικές   πληροφορίες δίνονται στις δύο ακόλουθες δύο ιστοσελίδες: α) http://www.nireas-iwrc.org/ και β) http://www.eng.ucy.ac.cy/gaia/ .

* Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης – Ερευνήτρια Nireas - IWRC, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


129