Πανεπιστήμιο Frederick: Πρωτοποριακά Προγράμματα Σπουδών από τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΔΗ*

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick αποτελεί μια από τις έξι Σχολές του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει δύο Τμήματα: το Τμήμα Δασκάλων και το Τμήμα Νηπιαγωγών. Έχει ως κεντρικό της σκοπό την ανάπτυξη προσοντούχων εκπαιδευτικών, οι οποίοι να διακρίνονται στο χώρο τους και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευση ως μέσο διαμόρφωσης πολιτών με γνώση, δεξιότητες, αξίες και υπευθυνότητα. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Σχολή έχει αναπτύξει και προσφέρει μια σειρά πρωτοποριακών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις, υιοθετούν καινοτόμες πρακτικές και χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς το επιστημονικό προσωπικό που τα προσφέρει. Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής οδηγούν στην απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων στο επίπεδο του πτυχίου (δύο προγράμματα), του Μάστερ (τρία προγράμματα) και του Διδακτορικού (δύο προγράμματα). Η Σχολή συμμετέχει επίσης και στην προσφορά ενός νέου διαπανεπιστημιακού προγράμματος επιπέδου Μάστερ.

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής στελεχώνεται από ιδιαίτερα προσοντούχο προσωπικό με εξειδίκευση σε όλα τα βασικά επιστημονικά πεδία του χώρου των επιστημών της αγωγής. Επιπρόσθετα, για την αποτελεσματική διεκπεραίωση της αποστολής της, η Σχολή συνεργάζεται με ένα σύνολο διακεκριμένων συνεργατών εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Frederick, συμπεριλαμβανομένων και καθηγητών από αρκετά Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Πιο κάτω γίνεται συνοπτική παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, μέσα από τα οποία καταδεικνύεται η ποιότητά τους και το πλήθος των εφοδίων που προσφέρουν στους φοιτητές που τα παρακολουθούν:

Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικής Εκπαίδευσης – Προσφέρεται από το Τμήμα Δασκάλων

 • Από τα μοναδικά προγράμματα που επικεντρώνεται σε ένα από τα σύγχρονα προβλήματα της κυπριακής εκπαίδευσης, αυτό της διαχείρισης των αλλόγλωσσων μαθητών στα σχολεία με μικτό μαθητικό κοινό. Επιπρόσθετα, καταρτίζει τους φοιτητές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους Ελληνοκύπριους της Διασποράς, προσφέροντας δυνατότητες και ανοίγοντας δρόμους για πιθανή εργασία στο χώρο αυτό.
 • Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θεσμό της «μάθησης μέσα από την έρευνα» διευκολύνοντας τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητα κριτικής σκέψης.
 • Προσφέρει δυνατότητα εξειδίκευσης στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, στη μαθηματική παιδεία, στις φυσικές επιστήμες, στην αισθητική και στη μουσική αγωγή, στο δράμα και στη φυσική αγωγή.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματός λειτουργεί Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας με φροντίδα την καλλιέργεια και άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας. Το Σχολείο αυτό αποτελεί το μόνο εξεταστικό κέντρο Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας, το οποίο παρέχει στους υποψήφιους το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που χορηγείται επίσημα από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας.
 • Εκσυγχρονίζεται συνεχώς, με βάση Ευρωπαϊκά πρότυπα και την πρόσφατη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο.
 • Παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να εμπλακούν στα προγράμματα Erasmus (ανταλλαγής φοιτητών), αφού έχει συνδεθεί με συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών με πανεπιστήμια της Ευρώπης.
 • Απόφοιτοι του προγράμματος έχουν εργοδοτηθεί σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, σε προαιρετικά ολοήμερα δημοτικά σχολεία (διορίζονται μόνο άνεργοι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης) και ιδιωτικά φροντιστήρια. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέσεις στη δημόσια υπηρεσία (όπου απαιτείται πτυχίο κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών), να εργαστούν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών για παιδιά και να προσφέρουν ενισχυτικά μαθήματα σε παιδιά δημοτικού.
 • Απόφοιτοί του προγράμματος έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Frederick και σε άλλα Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Πρόγραμμα Σπουδών Προδημοτικής Εκπαίδευσης – Προσφέρεται από το Τμήμα Νηπιαγωγών

 • Το μοναδικό πρόγραμμα σπουδών Προδημοτικής Εκπαίδευσης που προσφέρεται από εξειδικευμένο Τμήμα Νηπιαγωγών, κάτω από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής.
 • Συνδυάζει τη θεωρία, με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την πρακτική εξάσκηση σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία.
 • Εκσυγχρονίζεται συνεχώς, με βάση Ευρωπαϊκά πρότυπα και την πρόσφατη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Κύπρο.
 • Προσφέρει εξειδίκευση στην Τέχνη, στο Θέατρο, στη Φυσική Αγωγή και στη Μουσική.
 • Παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να εμπλακούν στα προγράμματα Erasmus (ανταλλαγής φοιτητών), αφού έχει συνδεθεί με συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών με πανεπιστήμια της Ευρώπης.
 • Απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να αυτοεργοδοτηθούν, να εργαστούν σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία και σε μουσεία, σε θέσεις στη δημόσια υπηρεσία (όπου απαιτείται πτυχίο κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών), σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ήδη απόφοιτοι του προγράμματος διαχειρίζονται με επιτυχία τα δικά τους νηπιαγωγεία σε ολόκληρη την Κύπρο.
 • Απόφοιτοί του προγράμματος έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Frederick και σε άλλα Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη – Διατμηματικό Πρόγραμμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

 • Το πρώτο και μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο που αφορά την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
 • Συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη, την έρευνα και την πρακτική εξάσκηση σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον.
 • Έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών, μη κυβερνητικών οργανισμών και φορέων του ιδιωτικού τομέα.
 • Προσφέρεται σε στενή συνεργασία με τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, η οποία έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων στα θέματα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν στα προγράμματα αυτά.
 • Αξιοποιεί επισκέπτες καθηγητές διεθνούς εμβέλειας από τέσσερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 • Οι απόφοιτοί του μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, των ημικρατικών οργανισμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε φορείς του ιδιωτικού τομέα και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τα θέματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και της περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Επίσης, οι απόφοιτοί του έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Frederick και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Επιστήμες της Αγωγής: Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης - Διατμηματικό Πρόγραμμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

 • Το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο που αφορά στις Επιστήμες της Αγωγής και τα Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης με έμφαση στη διεπιστημονικότητα ως εκπαιδευτικό εργαλείο μάθησης και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
 • Το μοναδικό αναγνωρισμένο από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε παιδαγωγικά θέματα που προσφέρεται στη Λεμεσό.
 • Παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες στους εκπαιδευτικούς ώστε να καταστούν ικανοί επιστήμονες να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες προκλήσεις του επαγγέλματος κυρίως όσον αφορά στις κοινωνικές πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.
 • Απευθύνεται σε  αποφοίτους τμημάτων δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και αποφοίτους τμημάτων κοινωνικών επιστημών ή άλλων συναφών με την εκπαίδευση κλάδων.
 • Αξιοποιεί επισκέπτες καθηγητές διεθνούς εμβέλειας από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στις Επιστήμες της Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία - Διατμηματικό Πρόγραμμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

 • Αξιολογήθηκε από Ομάδα Ειδικών Εμπειρογνωμόνων της ΕΑΙΠ και συγκέντρωσε εξαιρετικές κριτικές.
 • Οι φοιτητές μπορούν να σπουδάζουν χωρίς τις δεσμεύσεις των συμβατικών σπουδών, στο δικό τους χώρο, χρόνο και ρυθμό.
 • Βασίζεται σε πλούσιο διαδραστικό (interactive) πολυμεσικό (multimedia) υλικό που είναι στη διάθεση των φοιτητών επί 24ώρου βάσεως.
 • Αξιοποιεί την τεράστια συλλογή της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Frederick (e-books και e-journals).
 • Φιλοξενείται από την πλέον προηγμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης με δυνατότητα διαχείρισης μαθησιακού υλικού, άμεση επικοινωνία μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών του προγράμματος μέσω τηλεδιασκέψεων και άλλων εργαλείων επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο.

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει επίσης πολλά άλλα πλεονεκτήματα:

 • Δίνει τη δυνατότητα για εξειδίκευση στους φοιτητές μέσω των διαθέσιμων κατευθύνσεων που προσφέρει (Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Παιδαγωγική-Διδακτική Ηγεσία, και Γλώσσα και Πολυγραμματισμός).
 • Υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, των Μεθόδων Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης.
 • Εναρμονίζεται με διεθνείς προδιαγραφές και διακηρυγμένες πολιτικές ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας.
 • Συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ψηφιακού εγγραμματισμού των φοιτητών, ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών.

Εξ’ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) για την Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη - Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Frederick με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής

 • Επικεντρώνεται στο ιδιαίτερα επίκαιρο πεδίο της αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίαςκαι της επικοινωνίας για την παροχή εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Οι φοιτητές μπορούν να σπουδάζουν χωρίς τις δεσμεύσεις των συμβατικών σπουδών, στο δικό τους χώρο, χρόνο και ρυθμό.
 • Αναπτύχθηκε στα πλαίσια ευρωπαϊκού έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κοινοπραξία που το ανέπτυξε περιλαμβάνει επτά Πανεπιστήμια ευρωπαϊκών χωρών συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Frederick.
 • Προσφέρεται από ένα σύνολο διακεκριμένων Πανεπιστημίων: το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Uppsala University, το University for Peace του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και το Πανεπιστήμιο Frederick, το οποίο θα συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος στην προσφορά του προγράμματος.
 • Παρέχεται μέσω μιας υπερσύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Αποτελεί το πρώτο διαπανεπιστημιακό, κοινό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick. Mε δεδομένο το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο προσφέρει ήδη, με σημαντική επιτυχία, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MSc στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη», η προσφορά του νέου αυτού προγράμματος καθιερώνει το Πανεπιστήμιό Frederick ως ένα περιφερειακό κόμβο στα θέματα που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς έρχεται να προστεθεί στην επικείμενη ένταξη του Πανεπιστημίου στο Δίκτυο Μεσογειακών Πανεπιστημίων για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Προγράμματα Απόκτησης Διδακτορικού

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, η ΕΑΙΠ ενέκρινε την προσφορά διδακτορικού στα πεδία όπου το Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο Μάστερ. Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο προσφέρει διδακτορικό στην Εκπαίδευση, σε θεματικά πεδία που εντάσσονται στην ενότητα «Δυναμικά Περιβάλλοντα Μάθησης» και «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη». Διδακτορικές διατριβές εκπονούνται σε θέματα αιχμής με έντονο επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Οι φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε ερευνητικά έργα που υλοποιούν τα μέλη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και είναι συναφή με τη διατριβή τους. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy). 

*Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Μέλος της Συγκλήτου  

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


142