Πανεπιστήμιο Frederick: Τμήμα Νοσηλευτικής - Εκπαίδευση και προοπτικές απασχόλησης


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ*

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick ιδρύθηκε το 2007. Το Πρόγραμμα Σπουδών του  έχει διαμορφωθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση με τις συστάσεις του ΠΟΥ για τη νοσηλευτική εκπαίδευση και τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης της χώρας. Το πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη πτυχίου Γενικής Νοσηλευτικής. Επιδίωξη του Τμήματος είναι να γίνει πρότυπο κέντρο στην εκπαίδευση, στην φροντίδα και την έρευνα.

Στόχος του προγράμματος είναι να ετοιμάσει νοσηλευτές γενικών φροντίδων που θα  είναι ικανοί να προάγουν, να προστατεύσουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία ατόμων και ομάδων ή την αυτονομία των ζωτικών φυσικών και διανοητικών λειτουργιών τους. Η  εκπαίδευση στο Τμήμα Νοσηλευτικής παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση. Αποτελεί ένα ισχυρό θεμέλιο για την ανάπτυξη κλινικής συλλογιστικής και  δεξιοτήτων που απαιτούνται στην άσκηση της νοσηλευτικής.

Φιλοσοφία του προγράμματος

Επίκεντρο της νοσηλευτικής είναι ο άνθρωπος σε όλες τις καταστάσεις υγείας και ασθένειας. Η νοσηλευτική επιστήμη μελετά και προσεγγίζει θεραπευτικά τις αντιδράσεις σε υπαρκτά ή  δυνητικά προβλήματα υγείας, στη βελτίωση της ευεξίας του ατόμου, οικογένειας και κοινότητας.

Δομή του προγράμματος

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 240 ECTS.  Η φοίτηση διαρκεί 4 έτη και περιλαμβάνει 4.600 ώρες εκ των οποίων οι 2.300 ώρες αφορούν κλινική άσκηση. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα. Τα μαθήματα διακρίνονται σε: Βασικών, Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και Νοσηλευτικής Ειδικότητας.

Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και μικτά τα οποία περιλαμβάνουν θεωρία, εργαστήριο και κλινική άσκηση. Η θεωρητική διδασκαλία υλοποιείται σε μικρές τάξεις. Το Τμήμα διαθέτει ειδικά  κλινικά εργαστήρια τα οποία αποτελούν προσομοιωμένο περιβάλλον νοσοκομείου. Οι φοιτητές, σε προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, αναπτύσσουν βασικές κλινικές δεξιότητες νοσηλευτικής με τη χρήση προπλασμάτων και προσομοιωτή ανθρώπινων λειτουργιών. Στη συνέχεια με την καθοδήγηση και επίβλεψη ειδικευμένων νοσηλευτών  εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες σε γενικά και ειδικά νοσοκομεία , κέντρα υγείας, σχολεία και σε άλλες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας της κοινότητας.

Προϋποθέσεις άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος  εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών Κύπρου για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Το Συμβούλιο Νοσηλευτών και Μαιών πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός μας ικανοποιεί όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας της Κύπρου για τη Νοσηλευτική. Επίσης   είναι σύμφωνο με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το  Πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ της Ελλάδος.

Αλλαγές και προκλήσεις στην κοινωνία και στο περιβάλλον της υγείας

Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Κυπριακή κοινωνία σχετίζονται κυρίως με την μεταβαλλόμενη οικονομία, τις αλλαγές στην κοινωνία, στην υγεία και την ασθένεια και τις αλλαγές στο χώρο της υγείας. Η οργάνωση του Γενικού Συστήματος (ΓεΣΥ) αποτελεί αναγκαιότητα και δημιουργεί προοπτικές στο χώρο της υγείας. Η ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας απαιτεί επαγγελματίες υγείας ,κυρίως νοσηλευτές με κατάλληλη εκπαιδευτική προετοιμασία για να εργασθούν στην κοινότητα.

Προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική προετοιμάζει τους φοιτητές να εργασθούν εξίσου αποτελεσματικά στο νοσοκομείο και στην κοινότητα. Ο μεγαλύτερος αριθμός των νοσηλευτών απασχολείται σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δομές μακροχρόνιας φροντίδας, σχολεία, χώρους εργασίας. Επίσης οι νοσηλευτές απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, στη διοίκηση υγειονομικών υπηρεσιών, στην έρευνα  και ως αυτοαπασχολούμενοι. Στην κοινότητα θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας νοσηλευτών, για να καλύψουν τις αυξανόμενες  ανάγκες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Υποστήριξη στην επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων

Το Τμήμα Νοσηλευτικής υποστηρίζει την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων με προγράμματα:

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: Ο πρώτος θεματικός κύκλος υλοποιήθηκε και αφορούσε τη πρόληψη και αντιμετώπιση ελκών από πίεση. Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαλέξεις, εργαστήρια και άσκηση στο νοσοκομείο. Στο πρόγραμμα δίδαξαν καθηγητές μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής και ειδικευμένοι επιστήμονες από Κύπρο και Ελλάδα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Σχολής Επιστημών Υγείας σε συνεργασία με τη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης ετοιμάζει ειδικευμένους επαγγελματίες για να στελεχώσουν υπηρεσίες υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας: Το Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας με δύο κατευθύνσεις στην Γενική-Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας και στην Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων ετοιμάζει ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας της κοινότητας. Ειδικότερα  οι απόφοιτοι μπορούν να εργασθούν σε υπηρεσίες υγείας της κοινότητας και όσοι εξειδικευθούν στο τραύμα έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν σε υπηρεσίας υγείας της κοινότητας και σε σχέση με το βασικό τους πτυχίο και στο νοσοκομείο. Το Πρόγραμμα θα αρχίσει να λειτουργεί από αυτό το εξάμηνο.

Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας: Το Διδακτορικό Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας να εκπονήσουν τη διατριβή τους σε  συγκεκριμένους τομείς, όπως δημόσιας υγείας, οικονομικών της υγείας, βιοηθικής και πολιτικής υγείας.

Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη και άλλων προγραμμάτων που θα υποστηρίξουν τους αποφοίτους μας στις νέες προκλήσεις στο χώρο της υγείας συνεχίζονται.

* Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


150