Πανεπιστήμιο Frederick: To μόνο αξιολογημένο και αναγνωρισμένο Μάστερ στην Κοινωνική Εργασία


ΤΟΥ ΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΛΑΛΗ*

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ στην «Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση», το οποίοξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Frederick τον Οκτώβριο 2012, αποτελούσε πάγιο αίτημα και όραμα των κοινωνικών λειτουργών και ανταποκρίνεται σε υπαρκτές ανάγκες του κλάδου αλλά και της κοινωνίας. Το Πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο και μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημιακού επιπέδου στην Κοινωνική Εργασία στην Κύπρο.

Tο Πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ).

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με την εξειδικευμένη κατάρτιση αποφοίτων και επαγγελματιών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Επιπρόσθετα, προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξελίξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να εντρυφήσουν στην εφαρμογή τους μέσω της προβλεπόμενης υποχρεωτικής πρακτικής εξάσκησης, έτσι ώστε να προωθήσουν την επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική πτυχή σε θέματα κλινικών εφαρμογών στην Κοινωνική Εργασία, προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής πρόνοιας, φροντίδας, δικτύωσης και συνεργασιών.

Επιπλέον, με την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που προσφέρει στους αποφοίτους του, παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα να συμπεριλάβουν εξειδικευμένα στελέχη για ενίσχυση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου. Στελέχη με υψηλή εξειδίκευση μέσα από την εργασία τους μπορούν να ενεργήσουν ως πολλαπλασιαστές ισχύος για τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες με την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και προγραμμάτων, την εφαρμογή καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης α) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους, και β) Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και σε αυτό διδάσκουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Frederick, διακεκριμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας, καθώς και άλλοι προσοντούχοι ειδικοί επιστήμονες.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 18 μήνες για πλήρη φοίτηση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει πέντε κοινά μαθήματα το πρώτο εξάμηνο, πέντε μαθήματα ανά κατεύθυνση στο δεύτερο εξάμηνο και η φοίτηση ολοκληρώνεται με την πρακτική άσκηση και τη συγγραφή της διατριβής στο τρίτο εξάμηνο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσβλέπει επίσης και συμβάλλει στη συμμετοχή του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας σε δίκτυα συνεργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα κοινοτικής ανάπτυξης και κλινικής παρέμβασης. Μέσω αυτών των  συνεργασιών επιδιώκεται η συσσώρευση γνώσεων και εμπειριών, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών κάλυψης – αντιμετώπισης συγκεκριμένων αναγκών των φορέων και οργανισμών πρόνοιας, σχεδιασμού προγραμμάτων και κοινοτικής ανάπτυξης.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε φορείς και οργανισμούς όπως είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, διάφορα Ιδρύματα και φορείς του κρατικού, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων αλλά επιπλέον και σε ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών. Επίσης, οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος καθίστανται ικανοί να διεκδικήσουν διοικητική θέση με προοπτικές ανέλιξης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο τόσο από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών  (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) όσο και από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας.

Το Πανεπιστήμιο Frederick μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του για επιβράβευση των φοιτητών με βάση κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας, θα προσφέρει υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που εξασφαλίζουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.

*Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


127