Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών


Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών σε όλες τις βαθμίδες και ειδικότητες.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους:

α.         Χειμερινό Εξάμηνο (1/9 – 31/12/2013)

β.         Εαρινό Εξάμηνο (15/1 – 31/5/2014)

γ.         Ακαδημαϊκό έτος (1/92013 – 31/5/2014)

Για όλες τις βαθµίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωµα αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου.

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και/ή Τουρκική.  Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:                             

I           Βιογραφικό Σημείωμα

IΙ          Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία να αναγράφεται  (α) για ποιο ή ποια εξάμηνα ενδιαφέρονται και  (β) τα συγκεκριμένα μαθήματα που μπορούν να διδάξουν στη βάση των υφιστάμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Σημειώνεται ότι οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου βάσεως κατά τη περίοδο εργοδότησης τους και παρακαλούνται να  βεβαιωθούν ότι αυτό θα είναι δυνατό πριν την υποβολή της αίτησής τους.  Η υποβολή της αίτησης εξυπακούει αποδοχή της πιο πάνω πρόνοιας και επιβεβαίωση της αποδοχής θα πρέπει να εμπεριέχεται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί αναμένεται να διδάσκουν 6-8 ώρες την εβδομάδα και να συμμετέχουν στην ερευνητική προσπάθεια του Τμήματος.

Τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κα Λίτσια Ταλιαδώρου, μέχρι και την Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] (Τηλ.: +357 22 893702/01).

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζονται ως εξής:

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Καθηγητής)                                             €3,845.84

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Αναπληρωτής Καθηγητής)                     €3,456.98

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Επίκουρος Καθηγητής)                           €3,279.45

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας )                                               €2,860.41

Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα και τα προγράμματά του οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.econ.ucy.ac.cy.

Αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε θα λαµβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέουΑιτήσεις που θα ληφθούν μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας θα εξεταστούν σε περίπτωση διαθέσιμων θέσεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


190