Πανεπιστήμιο.Frederick: MScin Oil αnd Gasand Offshore Engineering


Το μόνο αξιολογημένο και αναγνωρισμένο πρόγραμμα στην Κύπρο

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ*   

Το Πανεπιστήμιο Frederick, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης καινούριων προγραμμάτων σε τομείς αιχμής, όπως της ενέργειας, έχει προχωρήσει στη δημιουργία μιας καινούριας κατεύθυνσης στο ήδη αξιολογημένο και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MScin Oil & Gasand Off shore Engineering. Πρόκειται για την κατεύθυνση Petroleum Engineering (Μηχανική Πετρελαίου). Σκοπός της νέας κατεύθυνσης είναι να συμπληρώσει τις ήδη δύο υπάρχουσες κατευθύνσεις της Μηχανικής Υδρογονανθράκων και των Υπεράκτιων Κατασκευών και να καταστήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα το μοναδικό στην Κύπρο που καλύπτει όλες τις πτυχές της τεχνολογίας υδρογονανθράκων (εξόρυξη, μεταφορά, διεργασία). Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2012 και οι πρώτοι απόφοιτοι αναμένεται να αποφοιτήσουν το Φεβρουάριο του 2014.

Σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος, με τις τρεις πιο πάνω κατευθύνσεις, είναι να δώσει στους Κύπριους αλλά και ξένους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για να μπορούν να εργαστούν στον τομέα της τεχνολογίαςκαι διαχείρισης υδρογονανθράκων γενικότερα. Για την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών, τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές από το πανεπιστήμιο Frederick, με χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της Μηχανικής, απόφοιτους διεθνών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων. Το πρόγραμμα υπάγεται στη Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών, είναι διατμηματικό πρόγραμμα και διδάσκεται από ακαδημαϊκό προσωπικό από όλη τη Σχολή, ανάλογα με την ειδικότητα τους και το ερευνητικό τους συναφές αντικείμενο. Για σκοπούς ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της ποιότητας εκπαίδευσης, η διδασκαλία μερικών εξειδικευμένων μαθημάτων γίνεται από Επισκέπτες Καθηγητές από πανεπιστήμια διεθνούς κύρους, καθώς και από εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Υδρογονανθράκων από Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μοναδικό μη-κρατικό πανεπιστήμιο που προσφέρει ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών για μηχανικούς. Το γεγονός αυτό καθιστά την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederickως τη μεγαλύτερη στην Κύπρο.

Οι κατευθύνσεις Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών είναι ήδη αναγνωρισμένες από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εγγραφής φοιτητών στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής όπου κατέχουν ήδη τριετές BachelorofEngineering στον κλάδο της Μηχανολογικής Μηχανικής αναγνωρισμένο από το EngineeringCouncilστο επίπεδο του CharterEngineer του Ηνωμένου Βασιλείου και υπολείπονται περαιτέρω φοίτησης για να συμπληρώσουν τον αναγκαίο τετραετές κύκλο σπουδών που απαιτείται από το ΕΤΕΚ. Επίσης είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς φέρει και τη σφραγίδα αξιολόγησης και έγκρισης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), η οποία με βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχο) Νόμο 109 (1) του 2005, η οποία αποτελεί την κρατική αρχή για την αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Μηχανολόγους, Χημικούς, Ηλεκτρολόγους, Περιβαλλοντικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς, καθώς και πτυχιούχους επιστήμονες από άλλους συναφείς κλάδους. Αναμένεται να υποβοηθήσει την προσπάθεια της Κύπρου, εκμεταλλευόμενη τη γεωστρατηγική θέση και την πρόσφατη ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην περιοχή, να καταστεί Ενεργειακό Κέντρο της Μεσόγειου και ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Υδρογονανθράκων στο Πανεπιστήμιο Frederick είναι διάρκειας τριών εξαμήνων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν τρεις κατευθύνσεις: α) Μηχανική Υδρογονανθράκων β) Υπεράκτιες Κατασκευές και γ) Μηχανική Πετρελαίου. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Στους φοιτητές απονέμεται ο μεταπτυχιακός τίτλος εφόσον συμπληρώσουν επιτυχώς 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Η κάθε κατεύθυνση έχει σύνολο 10 μαθήματα, 6 πιστωτικών μονάδων το καθένα, που αντιστοιχούν σε σύνολο 60 πιστωτικές μονάδες, και οι υπόλοιπες 30 πιστωτικές μονάδες είναι για την πτυχιακή εργασία του φοιτητή διάρκειας ενός έτους.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων θα είναι αναγκαίος για να εργαστούν στην εξόρυξη, μεταφορά και επεξεργασία υδρογονανθράκων και στην προσπάθεια αυτή, το Πανεπιστήμιο είναι σε στενή επαφή με το Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και με τις εταιρείες εξόρυξης υδρογονανθράκων και γενικότερα με τη βιομηχανία για τη σωστή κατάρτιση των φοιτητών του προγράμματος στις ανάγκες των εταιρειών εξόρυξης, μεταφοράς, διεργασίας και διανομής.

Οι προοπτικές εργοδότησης των φοιτητών ποικίλουν καθώς υπάρχουν πολλαπλές ευκαιρίες εργοδότησης, καθώς το μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να καλύπτει τη διδασκαλία ενός ευρύτερου φάσματος ειδικοτήτων, μπαίνοντας σε βάθος ταυτόχρονα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διδασκαλία από καθηγητές που κατέχουν άριστα το διδακτικό τους αντικείμενο. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά μερικοί πιθανοί οργανισμοί εργοδότησης καθώς και πιθανές ειδικότητες των απόφοιτων μας στους οργανισμούς εργοδότησης:

 1. Επιθεωρητές γεωτρήσεων για σκοπούς υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικών θεμάτων 
 2. Μηχανικοίτεχνολογίαςμεθόδωνπαραγωγής
 3. Διευθυντές εγκαταστάσεων
 4. Ενεργειακοίρυθμιστές
 5. Μηχανικοί υπεράκτιων κατασκευών και υποδομών (διασωληνώσεις).
 6. Μηχανικοίγεωτρήσεωνκαιταμιευτήρωνυδρογονανθράκων
 7. Μηχανικοί τεχνικών διεργασιών, ασφάλειας και κινδύνου
 8. Ηλεκτρολόγοικαιμηχανικοίτεχνικού εξοπλισμού
 9. Μηχανικοί σχεδίασης ταμιευτήρων
 10. Δημόσιοςτομέας
  • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
  • ΑρχήΗλεκτρισμούΚύπρου
  • Κρατικέςεταιρείεςυδρογονανθράκων
  • Υπηρεσία Ενέργειας
  • Τμήμα Περιβάλλοντος

Λεπτομέρειες για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που προσφέρονται για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.frederick.ac.cy/MSCOGO/

*Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής Μεταπτυχιακού Προγράμματος  Υδρογονανθράκων, Υπεράκτιων Κατασκευών και Μηχανικής Υδρογονανθράκων, Πανεπιστήμιο Frederick
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


127