Παράταση της περιόδου υποβολής αίτησης από Ελλαδίτες και Κύπριους επαναπατρισθέντες φοιτητές


Για διεκδίκηση φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017

 Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι δίνεται παράταση για υποβολή αίτησης, που αφορά στη διεκδίκηση φοιτητικών επιδομάτων, από οικογένειες Ελλαδιτών και Κυπρίων επαναπατρισθέντων φοιτητών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2017 και όχι μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2017, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ανακοίνωση ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2017). 

 Σημειώνεται ότι, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου, καθώς και επαναπατρισθείσες οικογένειες Κύπριων φοιτητών, οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού. Το πλαίσιο παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων θα είναι αυτό που ορίζεται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν.203 (Ι)/2015), με εξαίρεση το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο και των περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων και εισοδημάτων από τόκους για τους Ελλαδίτες, καθώς επίσης και εξαίρεση του κριτηρίου της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο, για τους Κύπριους επαναπατρισθέντες. Πέραν των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015) που εξαιρούνται, βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι λοιπές διατάξεις του εν λόγω νόμου θα ισχύσουν για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων για τους Ελλαδίτες και Κύπριους Επαναπατρισθέντες. 

 Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 10η Νοεμβρίου 2017 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται. Παράλειψη υποβολής αίτησης εντός της πιο πάνω προθεσμίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για φοιτητικά επιδόματα.

 Η υποβολή των συμπληρωμένων αιτήσεων θα γίνεται μόνο στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


69